TIE­TO­SUO­JA­SE­LOSTE

Asun­toe­konomi tie­to­suoja- ja rekisteriseloste

Tie­to­suo­jalain ja Euroopan Unionin yleisen tie­to­suoja-ase­tuksen (2016/679/EU) mukainen yhdis­tetty tie­to­suo­ja­se­loste ja informointiasiakirja.

REKIS­TE­RIN­PITÄJÄ

Asun­toe­konomi

,
2767165-6

Tie­to­suoja-asioissa vastaa:

Matti Les­kinen Kiin­teis­tön­vä­littäjä, LKV
Jul­kinen kau­pan­vah­vistaja
Ekonomi, Tra­denomi
matti(at)asuntoekonomi.fi
040 8494 373
pos­tio­soite: kuten yllä

REKIS­TERIN NIMI JA TIETOSISÄLTÖ

Asuntoekonomi:n asia­kas­re­kisteri (”Asia­kas­re­kisteri”).

HEN­KI­LÖ­TIE­TOJEN KÄSIT­TELYN OIKEUS­PE­RUSTE / MIKSI KERÄÄMME TIETOJANNE?

3.1 Yleistä hen­ki­lö­tie­tojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asia­kas­re­kisteri sisältää hen­ki­lö­tietoja, niiden käsit­te­lyssä nou­da­tetaan tie­to­suo­ja­lakia ja muita kul­loinkin voi­mas­sao­levia lakeja, ase­tuksia, mää­räyksiä ja viran­omais­oh­jeita, jotka kos­kevat hen­ki­lö­tiedon käsit­telyä. Hen­ki­lö­tie­dolla tar­koi­tetaan tietoa, joka on yhdis­tet­tä­vissä tiettyyn hen­kilöön. Tässä asia­kir­jassa kuvataan tar­kemmin hen­ki­lö­tie­tojen kerää­mistä, käsit­telyä ja luo­vu­tusta kos­kevat menet­te­ly­tavat, sekä asiakkaan eli rekis­te­röidyn oikeudet.

3.2 Hen­ki­lö­tie­tojen kerää­misen tarkoitus

Sopimus-, asiakas- tai niihin rin­nas­tettava muu suhde

Asia­kas­re­kis­terin käyt­tö­tar­koi­tuksena on rekis­te­rin­pi­täjän
sopimus- tai asia­kas­suhde toi­mek­sian­tajan (esim. myyjä tai vuo­kra­nantaja) kanssa;
toi­mek­siannon suo­rit­ta­miseen liittyvä suhde toi­mek­sian­tajan vas­ta­puolen (esim. ostaja tai vuo­kra­lainen) kanssa;
sopi­mus­suhde arvioin­ti­toi­mek­siannon tai muun asian­tun­ti­ja­pal­velun käyt­täjän kanssa.

Rekis­te­rin­pitäjä voi kerätä tietoja myös esim. asun­toe­sit­te­lyissä läsnä ole­vilta hen­ki­löiltä rikosten tai vää­rin­käy­tösten ennal­taeh­käi­se­mi­seksi, val­vo­mi­seksi ja sel­vit­tä­mi­seksi, tai muil­lakin keinoin mah­dol­listen asiak­kaiden kiin­nos­tusten koh­teiden sel­vit­tä­mi­seksi tai myö­hemmän asia­kas­suhteen perustamiseksi/​palvelujen tar­joa­mi­seksi ja markkinointiin.

Tässä koh­dassa a) mai­ni­tuista hen­ki­löistä käy­tetään tässä selos­teessa nimi­tystä Asiakas.

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­liik­keitä koskeva lain­sää­däntö, ml. laki kiin­teis­tön­vä­li­tys­liik­keistä ja vuo­kra­huo­neiston väli­tys­liik­keistä (1075/2000) ja laki kiin­teis­töjen ja vuo­kra­huo­neis­tojen väli­tyk­sestä (1074/2000) ja niihin perustuva toi­mek­sian­tojen hoi­ta­minen sekä Asiakkaan omien hakujen sel­vit­tä­minen edel­lyt­tävät alla koh­dassa ”Asia­kas­re­kis­terin tie­to­si­sältö” mai­nit­tujen tie­tojen tal­len­ta­mista, käyt­tä­mistä ja säi­lyt­tä­mistä. Väli­tys­liikkeen tulee mm. pitää toi­mek­sian­to­päi­vä­kirjaa, johon kuhunkin toi­mek­siantoon liit­tyvät henkilö-, kohde- ja tapah­tu­ma­tiedot asia­kir­joineen tal­len­netaan (”Toi­mek­sian­to­päi­vä­kirja”).

Rahan­pesun laki­sää­teinen valvonta

Lain rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen estä­mi­sestä (444/2017, jäl­jempänä ”Rahan­pe­sulaki”) 3 luvun 3 §:n mukai­sesti Asiakkaan tun­te­mis­tietoja ja muita lain mukaisia hen­ki­lö­tietoja tal­len­netaan, säi­ly­tetään ja voidaan käyttää rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen estä­miseen, pal­jas­ta­miseen ja sel­vit­tä­miseen sekä rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen ja sen rikoksen, jolla rahan­pesun tai ter­ro­rismin rahoit­ta­misen koh­teena oleva omaisuus tai rikos­hyöty on saatu, tut­kintaan saat­ta­mista varten. Asiakkaan tun­te­mis­tietoja tai muita hen­ki­lö­tietoja, jotka on han­kittu ainoastaan rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen estä­mi­seksi ja pal­jas­ta­mi­seksi, ei käytetä tar­koi­tukseen, joka on yhteen sopi­maton näiden tar­koi­tusten kanssa.

Suos­tu­mukseen perustuva tie­tojen tallentaminen

Sikäli kuin edellä sanot­tuihin lakeihin tai olo­suh­teisiin perustuva rekis­te­röin­tioikeus ylittyy, tai mai­nittua muuta oikeus­pe­rustaa ei ole, pyy­detään Asiak­kaalta erikseen suos­tumus hen­ki­lö­tie­tojen tal­len­ta­miseen, käsit­telyyn ja säi­lyt­tä­miseen. Toi­mek­sian­to­tietoja käy­tetään myös arviointi- ja muihin asian­tun­ti­ja­pal­ve­luihin liit­tyviin sopi­mus­suh­teisiin ja säi­lytään Toi­mek­sian­to­päi­vä­kirjaa vas­taavin tavoin.

3.3 Tie­tojen käyttötarkoitus

Asia­kas­re­kis­te­rissä olevia tietoja voidaan käyttää seu­raaviin pää­asial­lisiin tarkoituksiin:

asia­kas­suhteen hoi­ta­minen ja kehit­tä­minen
pal­ve­luiden tuot­ta­minen, tar­joa­minen, kehit­tä­minen, paran­ta­minen ja suo­jaa­minen
las­kutus, perintä ja asia­kas­ta­pah­tumien var­men­ta­minen
mai­nonnan koh­den­ta­minen
pal­ve­luita koskeva ana­ly­sointi ja tilas­tointi
asia­kas­vies­tintä, mark­ki­nointi ja mai­nonta
pal­ve­luihin liit­tyvien rekis­te­rin­pi­täjän ja muiden toi­mek­sian­toihin liit­tyvien hen­ki­löiden ja tahojen oikeuksien ja/​tai omai­suuden suo­jaa­minen ja tur­vaa­minen,
rekis­te­rin­pi­täjän laki­sää­teisten vel­voit­teiden hoi­ta­minen, sekä
muut vas­taavat käyt­tö­tar­koi­tukset.
3.4 Seu­raa­mukset tie­tojen saa­matta jäämisestä

Mikäli rekis­te­rin­pitäjä ei saa koh­dissa 3.2 a), b) ja c) tar­koi­tettuja tietoja, ei asia­kas­suh­detta voida aloittaa tai jatkaa, taikka ryhtyä muuhun sopi­mukseen tai osal­listua oikeus­toimeen Asiakkaan kanssa. Mikäli asun­toe­sit­te­lyssä ei saada kävijän tun­nis­ta­mi­seksi riit­täviä tietoja, ei kyseistä hen­kilöä voida vält­tä­mättä päästää asuntoesittelyyn.

ASIA­KAS­RE­KIS­TERIN TIE­TO­SI­SÄLTÖ / MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Toi­mek­sian­to­päi­vä­kir­jassa ja sen liit­teissä käsi­tellään, tai voidaan käsi­tellä, seu­raaviin ryhmiin kuu­luvia tietoja:

Asiakkaan perus­tiedot, kuten koko nimi, osoite, kieli
omasta tai yri­tyksen puo­lesta toi­mivan hen­kilön hen­ki­lö­tunnus ja mah­dol­li­sesti yri­tys­tunnus luo­tet­tavaa tun­nis­ta­mista varten
las­ku­tukseen ja perintään liit­tyvät tiedot
asiak­kuuteen ja sopi­mus­suh­teeseen liit­tyvät tiedot, kuten Asiak­kaalle tar­jotut pal­velut, niiden käyt­tä­mis­päivä, osto­tar­jouksen, sen hyväk­sy­misen, vuokra- tai kaup­pa­so­pi­muksen teko­päivä ja tiedot, koh­de­tiedot, väli­tys­palkkio, pal­velun myy­jä­tiedot sekä muut vas­taavat tiedot
lupa­tiedot ja kiellot, kuten suo­ra­mark­ki­noin­ti­luvat ja -kiellot
mie­len­kiinnon kohteet ja muut Asiakkaan itse antamat tiedot
pal­ve­lujen muut tapah­tu­ma­tiedot
rekla­maatiot ja niiden käsit­te­ly­tiedot
vuo­kra­laisen luot­to­tiedot ja muut talou­del­liset tiedot vuo­kran­mak­su­kyvyn arvioi­mista varten
Rahan­pe­sulain val­vontaa kos­ke­vissa rekis­te­ri­tie­doissa käsi­tellään, tai voidaan käsi­tellä, seu­raavia Asiak­kaaseen liit­tyviä tietoja:

nimi, syn­ty­mäaika ja hen­ki­lö­tunnus
edus­tajan nimi, syn­ty­mäaika ja hen­ki­lö­tunnus
oikeus­hen­kilön täy­del­linen nimi, rekis­te­ri­numero, rekis­te­röi­mis­päivä ja rekis­te­ri­vi­ran­omainen
oikeus­hen­kilön hal­li­tuksen tai vas­taavan päät­tävän elimen jäsenten täy­del­liset nimet, syn­ty­mäajat ja kan­sa­lai­suudet
oikeus­hen­kilön toi­miala
tosia­sial­listen edun­saajien nimi, syn­ty­mäaika ja hen­ki­lö­tunnus
hen­ki­löl­li­syyden toden­ta­mi­sessa käy­tetyn asia­kirjan nimi, asia­kirjan numero tai muu tun­nis­te­tieto ja myöntäjä taikka kopio asia­kir­jasta tai jos asiakas on etä­tun­nis­tettu, tiedot toden­ta­mi­sessa käy­te­tystä menet­te­lystä tai läh­teistä
tiedot Asiakkaan toi­min­nasta, lii­ke­toi­minnan laa­dusta ja laa­juu­desta, talou­del­li­sesta ase­masta, perusteet lii­ke­toimen tai pal­velun käy­tölle ja tiedot varojen alku­pe­rästä sekä muut Rahan­pe­sulain 4 §:n 1 momen­tissa tar­koi­tetut Asiakkaan tun­te­mi­seksi han­kitut tar­peel­liset tiedot
Rahan­pe­sulain 4 § 3. mom. mukaiset varojen alku­perän sel­vit­tä­miseen liit­tyvät tiedot, ja 13 §:n mukaiset poliit­ti­sesti vai­ku­tus­val­taiseen hen­kilöön liit­tyvän tehos­tetun tun­te­mis­vel­vol­li­suuden täyt­tä­mi­seksi han­kitut vält­tä­mät­tömät tiedot
ulko­maa­laisen Asiakkaan, jolla ei ole suo­ma­laista hen­ki­lö­tun­nusta, osalta tieto Asiakkaan kan­sa­lai­suu­desta ja mat­kus­tus­asia­kirjan tiedot

TIE­TOJEN SÄILYTYSAIKA

Toi­mek­sian­to­päi­vä­kirjan tietoja säi­ly­tetään kym­menen (10) vuotta toi­mek­siannon päättymisestä.

Rahan­pe­sulain mukaisia tietoja säi­ly­tetään viisi (5) vuotta, jollei kyseisten tie­tojen edelleen säi­lyt­tä­minen ole tarpeen rikos­tut­kinnan, vireillä olevan oikeu­den­käynnin taikka rekis­te­rin­pi­täjän tai sen pal­ve­luk­sessa olevan oikeuksien tur­vaa­mi­seksi. Tie­tojen ja asia­kir­jojen edelleen säi­lyt­tä­misen tar­peel­lisuus tut­kitaan tällöin vii­meistään kolmen (3) vuoden kuluttua edel­li­sestä säi­lyt­tä­misen tar­peel­li­suuden tar­kis­ta­mi­sesta (Lain rahan­pesun ja ter­ro­rismin rahoit­ta­misen estä­mi­sestä, 444/2017, 4 §).

Muut hen­ki­lö­tiedot pois­tetaan sen jälkeen, kun hen­ki­lö­tiedon säi­lyt­tä­mi­selle ei enää ole tar­vetta. Mikäli hen­ki­lö­tie­tojen kerää­minen ja säi­lyt­tä­minen on perus­tunut ainoastaan Asiakkaan suos­tu­mukseen, pois­tetaan hen­ki­lö­tiedot tämän pyynnöstä.

SÄÄN­NÖN­MU­KAISET TIE­TO­LÄHTEET / MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

Hen­ki­lö­tietoja kerätään Asiak­kaalta itseltään toi­mek­sian­to­so­pi­muksen, osto- tai vuo­kra­tar­jouksen ja muiden toi­mek­siantoon liit­tyvien tapah­tumien, selon­ot­to­vel­vol­li­suuden täyt­tä­misen ja asia­kir­jojen laa­ti­misen yhtey­dessä, rekis­te­rin­pi­täjän pal­ve­luita muutoin käy­tet­täessä tai muutoin suoraan Asiak­kaalta esi­mer­kiksi asunto- ja kohde-esit­te­lyissä. Hen­ki­lö­tietoja voidaan kerätä ja päi­vittää myös esim. isän­nöit­si­jä­toi­mis­toista, väes­tö­re­kis­te­ristä ja muista viran­omais­re­kis­te­reistä sekä luottotietorekistereistä.

Suos­tu­mukseen perus­tuvat tiedot kerätään suoraan Asiak­kaalta tai hänen suos­tu­muk­sellaan viran­omaisen tai kol­mannen tahon yllä­pi­tä­mistä rekis­te­reistä tai lähteistä.

TIE­TOJEN LUO­VUTUS / MIHIN TIETOJA VOIDAAN ANTAA?

Rekis­te­rin­pitäjä voi luo­vuttaa hen­ki­lö­tietoja voi­mas­sao­levan lain­sää­dännön sal­li­mi­sissa ja vel­voit­ta­vissa rajoissa, sekä osa­puolten välisen sopi­muksen toteut­ta­mi­seksi tai asial­lisen yhteyden täyt­tyessä. Hen­ki­lö­tietoja voidaan luo­vuttaa siten esi­mer­kiksi alue­hal­lin­to­vi­ras­tolle ja muille viran­omai­sille, kau­panteon yhtey­dessä kaupan osa­puolten pan­keille ja toi­mek­siannon eri vai­heissa mm. isän­nöit­si­jälle ja maanmittauslaitokselle.

Tietoja ei sään­nön­mu­kai­sesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulko­puo­lelle. Tietoja voidaan kui­tenkin siirtää tai luo­vuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talous­a­lueen ulko­puo­lelle lain sal­limin tavoin, mikäli tiedot siir­retään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tie­to­suojan tason olevan riittävä, tai sopi­mus­jär­jes­telyin voidaan taata tie­to­suojan riittävä taso. Siirto EU:n ulko­puo­lelle voi väliai­kai­sesti tapahtua myös eri­laisten pil­vi­pal­ve­lujen käyt­tä­misen yhtey­dessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Drop­boxin yhteydessä.

Viran­omai­sille tietoja luo­vu­tetaan lain edel­lyt­tä­missä tapauksissa.

Kaup­pa­hinta- ja kaupan kohteen muita tietoja luo­vu­tetaan lisäksi Kiin­teis­tön­vä­li­ty­salan Kes­kus­liitto (KVKL) ry:lle, jossa tiedot tal­len­netaan kiin­teis­tön­vä­lit­täjien käyt­tämään KVKL:n hin­ta­seu­ran­ta­pal­veluun (HSP) pal­velun edel­lyt­tä­mässä laa­juu­dessa. HSP:sta tietoja voidaan luo­vuttaa edelleen HSP:n asiak­kaille. Kyseisen pal­velun tie­to­suo­ja­se­loste on luet­ta­vissa osoit­teessa https://​www​.hin​ta​seu​ran​ta​palvelu​.fi/​t​i​e​t​o​s​u​oja.

Rekis­te­rin­pi­täjän tie­to­hal­linnon ulkois­ta­misen yhtey­dessä hen­ki­lö­tie­tojen käsit­telyä voi tapahtua myös rekis­te­rin­pi­täjän ali­hank­ki­joiden toi­mesta, mutta tällöin vain rekis­te­rin­pi­täjän lukuun. Sel­laisia ali­hank­ki­joita voivat olla esim. kiin­teis­tön­vä­li­tys­jär­jes­telmien ja mark­ki­noin­ti­jär­jes­telmien pal­ve­lun­tar­joajat sekä asun­tojen myynti-ilmoi­tus­por­taaleja yllä­pi­tävät tahot.

REKIS­TERIN SUO­JAUKSEN PERI­AATTEET / MITEN SUO­JAAMME HENKILÖTIETOJANNE?

Rekis­terin käyt­tö­oikeus edel­lyttää Asia­kas­re­kis­terin pää­käyt­täjän myön­tämää käyt­tä­jä­tun­nusta. Pää­käyttäjä mää­rittää myös muille käyt­tä­jille myön­net­tävän käyt­tö­oi­keus­tason. Ainoastaan niillä rekis­te­rin­pi­täjän työn­te­ki­jöillä ja ali­hank­ki­joiden työn­te­ki­jöillä on pääsy tie­toihin, joille se on työhön liit­tyvien teh­tävien hoi­ta­mi­seksi tar­peel­lista. Tiedot kerätään pal­velun tie­to­kan­toihin, jotka ovat palo­muurein, sala­sanoin ja muin tek­nisin keinoin suo­jattuja. Tie­to­kannat sijait­sevat luki­tuissa ja var­tioi­duissa tiloissa ja tie­toihin pää­sevät käsiksi vain tietyt ennalta mää­ri­tellyt henkilöt.

Siltä osin, kuin hen­ki­lö­tietoja käsit­telee rekis­te­rin­pi­täjän lukuun tämän ali­hankkija, on rekis­te­rin­pi­täjän ja ali­hank­kijan väli­sillä sopi­muk­silla huo­leh­dittu asian­mu­kaisten suo­ja­toimien jär­jes­tä­mi­sestä ja var­mis­tettu, että hen­ki­lö­tie­tojen käsittely täyttää tie­to­suo­ja­lain­sää­dännön vaatimukset.

ASIAKKAAN OIKEUDET / MITEN VOIN TOIMIA VAR­MIS­TAAKSENI KÄSIT­TELYN LAINMUKAISUUDEN?

9.1 Tie­tojen tar­kas­ta­minen, saa­minen ja siirtäminen

Asiak­kaalla on oikeus tar­kastaa, mitä häntä kos­kevia tietoja on tal­len­nettu Asia­kas­re­kis­teriin. Asiakkaan on esi­tettävä tar­kas­tus­pyyntö rekis­te­rin­pi­tä­jälle kir­jal­li­sesti oma­kä­ti­sesti alle­kir­joi­te­tussa muo­dossa tai sitä vas­taa­valla tavalla var­men­ne­tussa asia­kir­jassa, taikka sähköpostitse.

Edellä sano­tusta poi­keten, Asiak­kaalla ei ole oikeutta tar­kastaa rahan­pe­su­laissa sää­detyn ilmoitus- tai selon­ot­to­vel­vol­li­suuden täyt­tä­mi­seksi han­kittuja tietoja (Rahan­pe­sulain 4:3 §). Tie­to­suo­ja­val­tuu­tettu voi kui­tenkin Asiakkaan pyyn­nöstä tar­kastaa näiden tie­tojen käsit­telyn lainmukaisuuden.

Rekis­te­rin­pitäjä toi­mittaa edellä mai­nitut tiedot Asiak­kaalle 30 päivän kuluessa tar­kas­tus­pyynnön esittämisestä.

Asiak­kaalla on oikeus saada häntä kos­kevat itse toi­mit­ta­mansa asia­kas­tiedot siir­re­tyksi kol­man­nelle osa­puo­lelle jäsen­nel­lysti ja ylei­sesti käy­tössä ole­vassa koneel­li­sesti luet­ta­vassa muo­dossa. Rekis­te­rin­pitäjä säi­lyttää kui­tenkin siir­retyt tiedot tämän tie­to­suo­ja­se­losteen mukaisesti.

9.2 Vir­heel­lisen tiedon oikaiseminen

Asiak­kaalla on oikeus oikaista itseään kos­kevia hen­ki­lö­re­kis­teriin tal­len­nettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

9.3 Tiedon käsit­telyn vas­tus­ta­minen tai rajoit­ta­minen ja tiedon poistaminen

Asiak­kaalla on oikeus vas­tustaa häntä itseään kos­kevia tie­tojen käsit­telyä suo­ra­mai­nontaa, etä­myyntiä ja muuta suo­ra­mark­ki­nointia sekä markkina- ja mie­li­pi­de­tut­ki­musta ja rekis­te­rin­pi­täjän lii­ke­toi­minnan kehit­tä­mistä varten sekä rajoittaa häntä kos­kevien tie­tojen käsit­telyä, sekä oikeus saada häntä kos­kevat jo rekis­te­röidyt mai­nittuun tar­koi­tukseen tal­len­netut hen­ki­lö­tiedot pois­te­tuksi, vaikka peruste tiedon käsit­te­lylle muutoin olisikin.

9.4 Suos­tu­muksen peruuttaminen

Mikäli rekis­te­rissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suos­tu­mukseen, on suos­tumus koska tahansa peruu­tet­ta­vissa ilmoit­ta­malla tässä selos­teessa mai­ni­tulle rekis­te­rin­pi­täjän edus­ta­jalle. Pyynnön perus­teella pois­tetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säi­ly­tettävä, tai voida säi­lyttää, lain tai muun tässä tie­to­suo­ja­se­los­teessa mai­nitun perusteen nojalla.

9.5 Menettely oikeuksien käyttämisessä

Tar­kastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää otta­malla yhteyttä rekis­te­rin­pi­täjän asia­kas­pal­veluun tässä selos­teessa mai­ni­tuilla yhteystiedoilla.

9.6. Eri­mie­li­syydet

Asiak­kaalla on oikeus saattaa asia Tie­to­suo­ja­val­tuu­tetun käsit­telyyn, jos rekis­te­rin­pitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

PRO­FI­LOINTI JA AUTO­MAAT­TINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekis­te­rin­pitäjä ei tee hen­ki­lö­tie­tojen poh­jalta Asiak­kaaseen koh­dis­tuvaa pro­fi­lointia tai käytä auto­maat­tista päätöksentekoa.

​EVÄSTEET

Eväs­teiden perus­teella pys­tymme paran­tamaan sivus­tomme toi­mi­vuutta, kehit­tämään tuot­ta­miamme sisältöjä sekä tar­joamaan asiak­kail­lemme yksi­löityä palvelua.

Mikäli sivus­tol­lamme vie­raileva käyttäjä ei halua sallia eväs­teitä, voi eväs­teiden käytön estää käyt­täjän inter­net­se­laimen ase­tuk­sista. Evästeet voivat olla tar­peel­lisia sivus­tomme ja tar­joa­miemme pal­ve­luiden asian­mu­kai­selle toimimiselle.

Ota yhteyttä!