TILAA MAK­SUTON ASUNTOARVIO,

KUN HAR­KITSET ASUNTOSI MYYNTIÄ

Ilmainen hinta-arvio antaa rea­lis­tisen kuvan asuntosi arvosta

Asian­tun­tijan tekemä hinta-arvio

Tie­tojen lähet­tä­misen jälkeen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme ottaa sinuun yhteyttä ja antaa perus­tel­lusti asun­nollesi alus­tavan hinta-arvion. Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme asian­tun­te­muksen lisäksi asuntosi arvon mää­ri­tyksen taus­talla on hin­ta­seu­ran­ta­pal­velun tarkka kaup­pa­hin­ta­ti­lasto, josta voimme nähdä ja tar­kistaa ver­tail­tavien koh­teiden toteu­tu­neita kaup­pa­hintoja eri­lai­silla hakurajauksilla.

Kohteen arvon mää­ri­tyk­sessä on asunnon sijainnin, asun­to­tyypin ja raken­nus­vuoden lisäksi lukuisia yksit­täisiä muut­tuvia teki­jöitä, jotka on huo­mioitava koko­nais­kuvaa kat­sot­taessa. Toi­mimme vas­tuul­li­sesti ja takaamme sen, että jokainen anta­mamme asun­toarvio on luot­ta­muk­sel­li­sesti ja ammat­ti­tai­toi­sesti laa­dittu hen­ki­lö­koh­tai­sesti juuri sinulle.

*Täy­täthän vähintään täh­dellä mer­kityt tiedot. Kiitos.

    Myy­tävän kohteen tiedot.

    Koh­de­tyyppi *

    Oma­ko­titaloKer­rostaloRivitaloParitaloLuh­titaloEril­listaloToi­mitila