ASUNNON OSTO­TARJOUS

Tee asunnon osto­tarjous vai­vat­to­masti tällä lomak­keella halua­mastasi kohteesta.

Asun­toe­ko­nomin kiin­teis­tön­vä­littäjä on sinuun yhtey­dessä sen jälkeen, kun olet täyt­tänyt ja lähet­tänyt tämän osto­tar­jous­lo­makkeen. Kiin­teis­tön­vä­littäjä var­mistaa vielä kanssasi osto­tar­jouksen tiedot. Osto­tar­jous­lo­makkeen lopussa on muuta huo­mioi­tavaa -kenttä, johon voit täy­dentää halu­tessasi vapaa­muo­toi­sesti osto­tar­jouksen tietoja.

Tar­joudun / tar­jou­dumme ostamaan alla mai­nitun kohteen jäl­jempänä mai­nituin ehdoin. Täh­dellä (*) mer­kityt kohdat ovat pakol­lisia kenttiä.

  Kohde

  Ehdot
  Kaupan ehdot

  Mikäli tar­jouksen koh­teena on asunto-osake, tar­jottu kaup­pa­hinta on koko­nais­hinta eli ns. velaton hinta, joka sisältää mah­dol­lisen huo­neis­to­koh­taisen yhtiölainaosuuden.

  Mak­suai­ka­taulu ja maksutapa

  Käteis­kauppa. Kaup­pa­hinta mak­setaan koko­nai­suu­dessaan kau­pan­te­ko­ti­lai­suu­dessaMak­sueh­toinen kauppa

  Omis­tusoikeus siirtyy ja osa­ke­kirja luo­vu­tetaan siir­to­mer­kinnöin varus­tettuna tai kiin­teistön osalta pant­ti­kirjat luo­vu­tetaan lai­noit­ta­mat­tomina kaup­pa­hinnan tultua koko­nai­suu­dessaan maksetuksi.

  Yhtiö­vas­tik­keesta ja yhtiölle suo­ri­tet­ta­vista mak­suista tai kiin­teistöön koh­dis­tu­vista mak­suista vastaa ostaja

  omis­tusoi­keuden siir­ty­mi­sestä alkaenhal­lin­ta­oi­keuden siir­ty­mi­sestä alkaen

  Kaupan edel­ly­tyksenä on  Jos edellä mai­ni­tussa ilmenee asunnon ikä ja vas­taavat seikat huo­mioon ottaen sel­laisia mer­kit­täviä vikoja tai puut­teel­li­suuksia, joista ostaja ei ole aiemmin ollut tie­toinen, on osta­jalla oikeus vetäytyä kau­pasta ilman seuraamuksia.

  Vakio­korvaus

  Mikäli osto­tar­jouksen tekijä kiel­täytyy teke­mästä lopul­lista kauppaa myyjän hyväk­syttyä tar­jouksen, tar­jouksen tekijä sitoutuu mak­samaan myy­jälle vakio­kor­vauksena yllä olevan euro­mää­räisen summan. Vakio­kor­vauksen suuruus voi olla asunto-osak­keissa enintään 4 % tar­jo­tusta kaup­pa­hin­nasta ja kiin­teis­töissä enintään 10 % tar­jo­tusta kaup­pa­hin­nasta. Mikäli myyjä kiel­täytyy teke­mästä hyväk­sy­mänsä tar­jouksen mukaista kauppaa, myyjä sitoutuu mak­samaan osto­tar­jouksen teki­jälle vas­taavan vakio­kor­vauksen. Vakio­kor­vauksen määrä on kor­vauksen yläraja, joten osa­puo­lilla ei ole oikeutta saada kor­vausta todel­li­sesta vahin­gosta, vaikka se olisi vakio­kor­vausta suu­rempi. Kiin­teis­tö­kaupan osalta vakio­kor­vauksen sitovuus edel­lyttää kau­pan­vah­vis­tajan vah­vis­tamaa ostotarjousta.

  Olen lukenut ja ymmär­tänyt vakio­kor­vauksen merkityksen

  EiKyllä

  Suo­ritan / suo­ri­tamme varain­siir­to­veron kau­pan­te­ko­ti­lai­suu­dessa, kun kyseessä on osa­ke­huo­neiston kauppa

  EiKyllä

  Tar­jouksen tekijän yhteystiedot  Asuntoa myyvä kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme ottaa teihin yhteyttä tar­jouksen saa­tuaan vii­meistään seu­raavana arki­päivänä var­men­taakseen osto­tar­jouksen, jonka jälkeen siitä tulee lopul­li­sesti tar­joajaa sitova. Tarjous tulee lopul­li­sesti osa­puolia sito­vaksi myyjän hyväk­syttyä sen.

  Annan suos­tu­mukseni siihen, että väli­tys­liike saa lähettää minulle säh­köistä suo­ra­mark­ki­nointia (esim. teks­ti­viesti, sähköposti)