Edul­lista ja nyky­ai­kaista
kiin­teis­tön­vä­li­tystä

  • Miksi avaa ovesi -palvelu?
  • Sinä tunnet asuntosi par­haiten.
  • Avaa asuntosi ovi ja säästät väli­tys­palk­kiossa.
  • Me hoi­damme kaiken muun.

Väli­tämme ammat­ti­tai­dolla.

Avaa ovesi -pal­velun edul­liset kiinteät väli­tys­palkkiot:

Asunto-osakkeet

2500€

Kiin­teistöt

3500€

Perin­teinen väli­tys­palvelu:

Asunto-osakkeet ja kiin­teistöt 3,8 % velat­to­masta kaup­pa­hin­nasta.
Hinnat sis. alv 24 %.

Väli­tys­palkkiot sisäl­tävät kaikki kulut!

Avaa­malla asuntosi oven säästät mer­kit­tä­västi väli­tys­palk­kiossa!

Avaa ovesi -pal­velun esi­merk­ki­palkkio kiinteä 2 500 € (sis. alv 24 %)

1/2019 asunto-osak­keiden kes­ki­mää­räinen väli­tys­palkkio Suo­messa on ollut 4.21 % (lähde: asun​to​jen​myynti​.fi)

IImainen hinta-arvio

Tar­joamme sinulle ilmaisen hinta-arvion asun­nostasi. Lähet­tä­mällä yhteys­tietosi saat hel­posti ja vai­vat­to­masti arvion asuntosi myyn­ti­hin­nasta.

Avaa ovesi -palvelu ™

Sei­näjoki

Avaa ovesi -palvelu ™

Tampere

Avaa ovesi -palvelu ™

Vaasa

Näyttö 24/7 -asun­toe­sittely

Toteu­tamme kaikkiin myy­täviin asun­toi­himme perin­teisten laa­duk­kaiden sisä- ja ulko­kuvien lisäksi laa­dultaan maa­ilman kärkeä olevan Mat­ter­portin 3D-vir­tu­aa­li­ku­vauksen, joka mah­dol­listaa Näyttö 24/7- asun­toe­sit­telyn ™.

Pohjakuva

Raken­ta­jille

Tar­joamme raken­ta­jille val­ta­kun­nal­li­sesti laa­dukkaan ja mark­ki­noiden kat­ta­vimman ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin uudis­koh­teiden myyntiin.

Asuntovahti ikoni

Etsitkö asuntoa?

Aseta asun­to­vahti.