YRI­TYS­TA­RI­NAMME

Hei,

Olen Matti Les­kinen, toisen polven yrittäjä Sei­nä­joelta. Val­mistuin eko­no­miksi vuonna 2013, jolloin aloitin myös oman kiin­teis­tön­vä­li­ty­surani ilman min­kään­laisia ennak­koa­se­telmia toisen yri­tyksen palveluksessa.

Suoraan yli­opiston pen­kiltä kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lalle tul­leena havahduin, kun huo­masin, että kiin­teis­tön­vä­lit­täjän työstä jopa noin puolet on teho­tonta työ­aikaa. En osannut etu­käteen kuvi­tella, miten paljon kiin­teis­tön­vä­lit­täjät käyt­tävät todel­li­suu­dessa aikaa asun­toe­sit­te­lyissä kul­ke­miseen ja näyt­töjen pitä­miseen sekä välillä jopa tyhjien yleisten näyt­töjen pitä­miseen. Tehoton työaika hei­jastuu suoraan kor­keisiin kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioihin. Aika on rahaa, kuuluu vanha sanonta.

En suun­ni­tellut etu­käteen ryh­tyväni yrit­tä­jäksi. Mietin asiaa syvemmin vuoden 2015 lop­pu­puo­lella. Noin puoli vuotta havainnoin omassa työssäni ja muiden välit­täjien työssä asioita, joilla kiin­teis­tön­vä­lit­täjän koko­nais­pal­velua saa­taisiin mer­kit­tä­västi tehos­tettua ja kau­pan­käyntiä nopeu­tettua. Mietin kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua koko­nai­suutena uudestaan sekä myyjän että ostajan näkö­kul­masta. Samoihin aikoihin van­hempani olivat elä­köi­ty­mässä ja lopet­ta­massa 30 vuotta toi­mi­nutta isän­nöinti-/kiin­teis­tön­huol­to­y­ri­tystään, josta oli vapau­tu­massa sopivat toi­mi­tilat. Huo­masin mah­dol­li­suuden syn­tyneen ja tartuin heti toimeen. Toi­mi­ti­lojen lisäksi sain yrit­tä­jä­van­hem­miltani tärkeää koke­mus­pe­räistä tietoa kiin­teis­tö­alalta ja yrit­tä­mi­sestä yleensä sekä kan­nus­tusta ja tukea uuden­laisen väli­tys­pal­ve­lu­mallin toteuttamiseen.

Matti Leskinen
Asunto

Kuka muukaan tuntee asunnon paremmin kuin asunnon omistaja itse?

Kiin­teis­tön­vä­lit­täjän työ jakautuu sel­vi­tys­työhön ja pal­ve­lu­työhön.  Välit­täjän teh­tävänä on tutustua myy­tävään koh­teeseen. Välittäjä tuo oman koke­muk­sensa ja ammat­ti­tai­tonsa poh­jalta esille tärkeät asuntoon ja lakiin liit­tyvät asiat myy­tä­västä koh­teesta. Asunnon omistaja on useim­miten asunut koh­teessa jo vuosia. Tuona aikana hänelle on ker­tynyt asunnon han­kintaan liit­tyvää tärkeää koke­mus­pe­räistä tietoa asun­nosta, naapurustosta/​taloyhtiöstä, lähi­pal­ve­luista, jne.. Tie­tysti asukas tuntee kotinsa paremmin kuin välittäjä, vaikka sen kum­mempia myyn­ti­miehen taitoja ei löytyisikään.

Luot­tamus on kaiken toi­minnan perusta 

Kun kulkee his­sillä asuntoon, täytyy vain luottaa, että hissin huol­tomies on hoi­tanut hom­mansa ja hissi ei jämähdä pai­koilleen. Toisin sanoen kokemus ja ammat­ti­taito luo luot­ta­musta. Koke­mus­pe­räinen tieto luo monin kerroin luot­ta­musta! Vain asunnon omis­ta­jalla on mah­dol­lisuus antaa omis­tajan vink­ke­listä tärkeää koke­mus­pe­räistä tietoa. Tämä koke­mus­pe­räinen aikai­semmin puut­tunut tieto on osoit­tau­tunut erittäin tär­keäksi osaksi koko kau­pan­käyn­ti­pro­sessia edistäen oleel­li­sesti asun­tojen myyntiä.

Koke­mus­pe­räisen tiedon merkitys

Vuonna 2016 ava­simme Sei­näjoen asun­to­mark­ki­noille LKV Asun­toe­ko­no­mi­toi­misto Oy -nimisen yri­tyksen hoi­tamaan asun­toe­konomi-kon­septin mukaista avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua. Avaa ovesi -palvelu eroaa perin­tei­sestä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lusta mer­kit­tä­västi edul­li­semman kiinteän väli­tys­palkkion lisäksi vain ja ainoastaan sillä, että asunnon omistaja on pai­kalla asun­to­näy­tössä avaa­massa asun­tonsa ovea ja pääs­tä­mässä asia­kasta tutus­tumaan koh­teeseen. Kiin­teis­tön­vä­littäjä hoitaa edelleen kaiken muun. Omis­tajan ei tar­vitse myydä koh­detta. Sitä varten on edelleen välit­täjät. Riittää, kun omistaja on läsnä ja antaa asiak­kaalle mah­dol­li­suuden kysyä tärkeää koke­mus­pe­räistä tietoa. Koke­mus­pe­räisen tiedon ansiosta asunnon ostaja tietää tar­kemmin mil­laista asuntoa on osta­massa, joka nopeuttaa osto­pää­töstä. Asunnon myyjä säästää mer­kit­tä­västi välityspalkkiossa. 

Talo

Tar­joamme avaa ovesi -pal­velun ohella perin­teistä kiinteistönvälityspalvelua

Avaa ovesi -palvelu on otettu hyvin vastaan sekä myyjien että ostajien kes­kuu­dessa.  Pal­vel­lak­semme asiak­kaita mah­dol­li­simman kat­ta­vasti asiak­kail­lamme on mah­dol­lisuus valita joko perin­teinen tai avaa ovesi -pal­ve­lu­mallin mukainen kiin­teis­tön­vä­li­tys­palvelu. Ilok­semme voimme todeta, että vuo­desta 2016 alkaen noin 90 % kai­kista asiak­kais­tamme on valinnut avaa ovesi -pal­ve­lu­mal­lisen väli­tys­vaih­toehdon. Omistaja antaa osta­jalle mah­dol­li­suuden vaihtaa tärkeää koke­mus­pe­räistä tietoa ja saattaa siten ostajan lähem­mäksi kaupantekoa.

Ter­veisin,

Matti Les­kinen
yrittäjä
ekonomi, tra­denomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kaupanvahvistaja

Kiin­nos­tuitko Avaa ovesi -kiinteistönvälityksestä?

Ota yhteyttä ja avaa ovesi niin lai­tetaan asuntosi myyntiin!