Vuo­kra­vä­litys

Han­kimme sijoi­tus­koh­teellesi parhaan vuo­kra­laisen ammat­ti­tai­toi­sesti, tehok­kaasti ja luotettavasti. 

Vuo­kra­vä­li­tys­pal­ve­luumme sisältyy

Vuo­kra­vä­li­tys­palkkiot

Asunto-osakkeet

495

sis. alv 24%

Sisältää  ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asun­toe­sit­telyn™. Väli­tys­palkkiot ovat verovähennyskelpoisia.

Kiin­teistöt ja toimitilat

0,75* 1

kk:n

vuokra

sis. alv 24%

Sisältää  ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asun­toe­sit­telyn™. Väli­tys­palkkiot ovat verovähennyskelpoisia.

Näyttö 24/7 -asuntoesittely™:

Mark­ki­noimme tehok­kaasti. Toteu­tamme jokaiseen koh­teeseen mark­ki­noiden laa­duk­kaimman Mat­ter­portin 3D-esit­telyn. Poten­ti­aa­li­sella vuo­kra­lai­sella on mah­dol­lisuus tutustua koh­teeseen ajasta ja pai­kasta riip­pu­matta, aivan kuin olisi itse paikan päällä asun­nossa. 3D-esittely mah­dol­listaa vuo­kra­laisen löy­tä­misen nopeammin laa­jem­malta markkina-alu­eelta. 3D-esittely antaa vuo­kra­nan­ta­jalle turvaa lop­pu­tar­kas­tusta teh­täessä, joten on eri­tyisen tärkeää, että vuo­krattava kohde on kuvattu 3D-tek­nii­kalla kaut­taaltaan perus­teel­li­sesti ennen vuo­kra­suhteen alkua.

3D-esit­telyn avulla tutustut ennen näke­mät­tömän kat­ta­vasti myös toi­mi­ti­loihin. Poten­ti­aa­liset vuo­kra­laiset voivat tehdä 3D-esit­telyn avulla jo etäältä mit­tauksia koh­teessa, mikä nopeuttaa oleel­li­sesti sopivan vuo­kra­laisen löy­ty­mistä. Mittaus tapahtuu 3D-esit­telyn vasemman ala­reunan mit­ta­työ­ka­lulla. Klikkaa vii­voi­tinta ja mittaa seinien pituuksia, katon kor­keutta tai vaikka kalus­teiden sopivuutta.

Tut­ki­mus­tietoa vuo­krat­ta­vista koh­teista, joissa on toteu­tettu 3D-esittely

0%

3D-esit­telyn sisä­ti­lojen mittaustarkkuus

0%

Mah­dol­listi kohteen vuo­krauksen pelkän 3D-esit­telyn avulla

Kattava näkyvyys:

Olemme siellä missä poten­ti­aa­liset vuo­kra­lai­setkin ovat. Sosi­aa­li­sessa mediassa käy­tämme kai­kissa koh­teis­samme mak­sul­lista mai­nontaa. Koh­den­namme mark­ki­noinnin asiak­kaille, jotka etsivät asuntoa/​toimitilaa kysei­seltä alueelta.

Lisäksi jokainen kohde mark­ki­noidaan vuo​kraovi​.com, tori​.fi, oikotie​.fi ja asun​toe​konomi​.fi alustoilla.

Luo­tet­tavuus: Olemme toi­mineet kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lalla kah­deksan vuotta. Tär­keintä työs­sämme on tehdä asiat huo­lella hyvää vuo­kra­vä­li­tys­tapaa nou­dattaen. Olemme myös itse asun­to­si­joit­tajia ja jokaista koh­detta vuo­kraamme kuin omaamme.

Reipas asia­kas­palvelu: Me tyk­käämme työs­tämme ja meidän teh­tä­vämme on pal­vella asiak­kai­tamme. Jokainen asiakas on meille yksilö ja tärkeä, meihin voi ottaa yhe­tyttä pie­nis­säkin mieltä akar­rut­ta­vissa kysymyksissä.

Jarkko Lähde


Vuo­kra­vä­litys

Jarkko Lähde

Asun­to­ku­vaukset 

toimisto@​asuntoekonomi.​fi
puh. 045 891 4214

Täy­täthän vähintään täh­dellä mer­kityt tiedot, kiitos.
Tie­tojen lähet­tä­minen ei edellytä sinua tekemään sopimusta.

    Vuo­krat­tavan kohteen tiedot.

    Koh­de­tyyppi *

    Oma­ko­titaloKer­rostaloRivitaloParitaloLuh­titaloEril­listaloToi­mitila