RAKEN­TA­JILLE

Uudis­koh­teiden väli­tystä kus­tan­nus­te­hok­kaasti valtakunnallisesti

Säästä kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioissa

Rakentaja säästä kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioissa vii­si­nu­me­roinen summa XX XXX euroa väli­tystyön ja myynti-ilmoi­tusten laa­dusta tin­ki­mättä! Asun­toe­konomi tarjoaa nyt myös uudis­koh­teiden myyntiin uuden­mal­lisen avaa ovesi -kiinteistönvälityspalvelun.

Avaa ovesi -palvelu ™ eroaa perin­tei­sestä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lusta vain siinä, että rakentaja, joka par­haiten tuntee raken­ta­mansa kohteen näyttää kohteen tar­vit­taessa yksit­täi­selle osta­jaeh­dok­kaalle. Ostajat arvos­tavat raken­ta­miseen liit­tyvää raken­nusalan ammat­ti­laisen antamaa tietoa raken­net­ta­vasta kohteesta.

Me hoi­damme kaiken muun mm. myynti-ilmoi­tukset, mark­ki­noinnin,  esit­telyt  toi­mis­tolla ja etänä, puhe­lin­lii­kenteen, säh­kö­pos­ti­lii­kenteen, näyt­tö­ai­kojen sopi­miset, varaukset, kaup­pa­kir­jojen laa­dinnat ym. eli kaiken mikä myös perin­teiseen väli­tys­pal­veluun sisältyy. 

Tutustu refe­rens­si­koh­tei­siimme

Haluatko säästää välityspalkkiossa?

Säästät tuhansia euroja kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioissa, kun hyö­dynnät avaa ovesi -pal­velua uudis­koh­teiden ennak­ko­mark­ki­noin­nissa ja myynnissä.

Miksi avaa ovesi -palvelu?

Aloi­timme tar­joamaan avaa ovesi -pal­ve­lu­mal­lista kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua yksi­tyi­sille asunnon myy­jille syk­syllä 2016. Palvelu on otettu erin­omai­sesti vastaan, sillä tällä het­kellä kai­kista myy­tä­vistä koh­teis­tamme noin 95 % on myyn­nissä avaa ovesi -pal­ve­lulla ja loput noin 5 % perin­tei­sellä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla. Yksit­täinen asunnon myyjä säästää par­haim­massa tapauk­sessa jopa yli 90 % kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kiossa avaa ovesi -pal­velua hyö­dyn­tä­mällä. Avaa ovesi -palvelu soveltuu erin­omai­sesti, jopa paremmin uudis­koh­teiden myyntiin. Sääs­tettävä raha­summa monin­ker­taistuu eikä raken­tajan tar­vitse raken­ta­mis­vai­heessa todel­li­suu­dessa käyttää aikaa asun­tojen myyntiin, koska näytöt asun­noissa eivät ole vielä raken­ta­mis­vai­heessa useim­miten mah­dol­lisia. Me hoi­damme tosia­siassa kaiken myyntityön.

Mitä mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalia tarjoamme?

Kaut­tamme on saa­ta­villa avaa ovesi -pal­veluun yhdis­tet­tä­vissä oleva laa­dukas ja mark­ki­noiden kat­tavin ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali, joka tukee oleel­li­sesti myyntiä.

Laa­dukas ja kattava ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali ede­sauttaa osto­pää­töstä. Tavoit­tee­namme onkin, että kaikki asunnot myydään ennen kohteen valmistumista.

Väli­tys­vaih­toehdot kohteen valmistuttua

Avaa ovesi -palvelu soveltuu myös val­mis­tu­neiden uudis­koh­teiden myyntiin, kuten edellä mai­nit­tujen käy­tet­tyjen asun­tojen myyntiin. Tällöin toteu­tamme kaikkiin myyn­nissä oleviin koh­teisiin Näyttö 24/7 -asun­toe­sit­telyn™ 3D-vir­tu­aa­lie­sit­telynä, joka antaa kat­tavan kuvan myy­tä­västä koh­teesta ja vapaan pääsyn tutus­tumaan etäältä sato­jenkin kilo­metrien päästä myy­tävään kohteeseen.

Raken­ta­jalla on mah­dol­lisuus käyttää kohteen val­mis­tuttua perin­teistä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua tai vaih­toeh­toi­sesti edul­li­sempaa avaa ovesi -palvelua.

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­luumme sisältyy kat­tavin mah­dol­linen net­ti­nä­kyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi, asun​toe​konomi​.fi ja sosi­aa­linen media.

Myös rää­tä­löidyt palvelukokonaisuudet

Uudis­koh­teiden myynnin koko­nais­palvelu on mah­dol­lista rää­tä­löidä tar­pei­denne mukaan myytävä koko­naisuus huo­mioiden. Pyydä tarjous suunnitteilla/​rakenteilla ole­vista uudis­koh­teista tai val­mis­tu­neista uudis­koh­teista. Toi­mia­lu­eemme uudis­koh­teissa kattaa koko Suomen.

3D talo

Väli­tämme uudis­koh­teita val­ta­kun­nal­li­sesti. Jätä tarjouspyyntö!

    Kohteen osoite

    Koh­de­tyyppi

    Oma­ko­titaloKer­rostaloRivitaloParitaloLuh­titaloEril­listaloToi­mitila