Kiin­nos­taako ura

kiin­teis­tön­vä­li­tyksen huipulla?

Asun­toe­konomi tekee kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sestä helppoa. Etsimme paik­ka­kun­nallesi yrit­tä­jä­hen­kistä itse­näiseen työs­ken­telyyn kyke­nevää lail­lis­tettua kiin­teis­tön­vä­lit­täjää tar­joamaan nyky­ai­kaista asun­tojen väli­tys­pal­velua, joka vastaa 2020-luvun muut­tu­neisiin asun­non­vä­li­tys­tar­peisiin. Etsimme hen­kilöä, joka haluaa tehdä asiat eri tavalla ja muuttaa kiin­teis­tön­vä­li­ty­salan stan­dardeja. Me olemme Asun­toe­ko­nomit - ja haluamme kehittää kiin­teis­tön­vä­li­ty­salaa avoi­mem­maksi ja asia­kas­läh­töi­sem­mäksi. Nyt etsimme jouk­koomme maan­laa­jui­sesti eri paik­ka­kun­nille lail­lis­tettuja kiinteistönvälittäjiä. 

Aitoa luot­ta­musta myyjän ja ostajan välille

Me Asun­toe­ko­nomit teemme asiat hieman eri tavalla kuin muut. Me haluamme aitoa vuo­ro­vai­ku­tusta ja luot­ta­musta ostajan ja myyjän välille. Luo­tet­tavuus, ammat­ti­taito ja inno­va­tii­visuus ovat meille tär­keitä arvoja. Etsimme tii­miimme kiin­teis­tön­vä­lit­täjää jolla on into­himoa alaa kohtaan. Haluamme olla aidosti asiak­kai­demme puo­lella, tar­joten parasta mah­dol­lista palvelua. 

Moderni, digi­taa­linen ja skaa­lautuva liiketoimintamalli

Asun­toe­konomi-kon­sep­tissa on paljon etuja perin­teiseen kiin­teis­tön­vä­li­tykseen ver­rattuna. Toi­mimme pit­kälti digi­taa­li­sesti eri kanavia hyö­dyntäen. Avaa ovesi -pal­velun ansiosta välit­tä­jämme sääs­tävät paljon aikaa ja resursseja. Välit­täjänä säästyt tyhjien asun­toe­sit­te­lyiden pitä­mi­seltä ja voit kes­kittyä entistä enemmän paremman asia­kas­ko­ke­muksen luomiseen. 

Paitsi että pal­ve­lumme on entistä asia­kas­ys­tä­väl­li­sempää, se on hedel­mäl­li­sempää myös kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jälle. Toi­mek­siantoja on saa­ta­villa sel­västi kes­ki­mää­räistä enemmän. Avaa ovesi -pal­velua hyö­dyntäen voit hal­lin­noida useampia koh­teita samaan aikaan, joten myyn­ti­vo­lyymisi tulee olemaan suuri. Asun­toe­ko­no­mi­vä­lit­täjän edut ovat laa­jempi markkina-alue ja pääsy lähes­tulkoon täysin kil­pai­le­mat­to­mille peli­ken­tille! Tar­jolla on myös koko­naisia uusia talo­yh­tiöitä väli­tet­tä­väksi, sillä nopean kasvun mah­dol­lis­tavan lii­ke­toi­min­ta­mallin ansiosta pää­semme vähiten kil­pail­luille mark­ki­noille ensimmäisenä.

Kolme syytä hakea Asuntoekonomiksi

1. Mah­tavat edut ja työn vapaus.

Keskity siihen mitä par­haiten osaat - eli asia­kas­pal­veluun ja väli­tys­työhön. Työsi on vapaa­muo­toista, eli pääset työs­ken­te­lemään omalla tavallasi. Käy­tössäsi on etä­sih­teeri, joka hel­pottaa hal­lin­nol­lista työtä huo­mat­ta­vasti. Palkkaus on sel­västi kes­ki­vertoa kor­keampi. Sinulla on mah­dol­lisuus toimia myös yrittäjänä. 

2. Digi­taa­lista asiakaspalvelua.

Olemme kehit­täneet pro­ses­simme mah­dol­li­simman hel­poksi. Digi­taa­lisen asia­kas­pal­velun ja työn vir­ta­vii­vais­ta­misen ansiosta yksi välit­tä­jämme kykenee hal­lin­noimaan ker­ralla jopa 100 myy­tävää koh­detta. Volyymi on siis ennen­nä­ke­mät­tömän suuri, eli myös ansain­ta­mah­dol­li­suudet ovat mittavat.

3. Ei enää näyttöjä tyh­jälle yleisölle.

Avaa ovesi -pal­velun ansiosta asun­tojen myyjät pitävät näytöt itse - sillä kukapa tuntisi myy­tävän kohteen paremmin kuin sen omistaja? Välittäjä hoitaa edelleen myyn­tityön, mutta näyt­töjen jär­jes­tä­minen syö nyt vähemmän ajan­käyttöä. Pääset kes­kit­tymään siis oikeaan teke­miseen ajan­haas­kauksen sijaan.

Asunto

Emme etsi myyn­ti­tykkiä, vaan huippuasiakaspalvelijaa

Sinun ei tar­vitse olla slii­pattu myyn­ti­tykki. Etsimme välit­täjää, joka jakaa kans­samme saman arvo­pohjan. Kul­jemme kohti parempaa kiin­teis­tön­vä­li­tystä asia­kas­palvelu edellä. Edel­ly­tämme sinulta koke­musta alalta, into­himoa ja nälkää sekä LKV-tutkintoa. 

Saat käyt­töösi inno­va­tii­visen ja nyky­ai­kaisen pal­ve­lu­kon­septin ja alan parhaat eväät nousu­joh­tei­selle uralle kohti alan huippua. Jos koet olevasi etsi­mämme henkilö, hyppää lähim­mästä nap­pu­lasta nopeaan sovel­tu­vuus­testiin ja olemme sinuun yhtey­dessä haas­tat­telua varten.

Oletko tule­vai­suuden visionääri?

Asun­toe­konomi-välit­täjänä et huku massaan. Luomme jat­ku­vasti uutta mark­ki­na­sek­toria ja vas­taamme nopesti alan toi­min­ta­tavan muu­tos­tar­peeseen. Välit­tä­jä­nämme pääset tekemään työtäsi sillä tavoin kuin par­haiten katsot itsellesi sopi­vaksi - luot­tamus ja tie­tyn­lainen työn vapaus on meille tärkeää. Annamme sinulle parhaat eväät tuloksen teke­mi­seksi ja luo­tamme ammat­ti­tai­toosi välit­täjänä. Hae meille töihin ja muuta kans­samme alan tulevaisuutta.

Talo

Jos kaup­pa­so­pi­musta kos­kevaa eri­mie­li­syyttä ei saada rat­kais­tuksi osa­puolten väli­sillä neu­vot­te­luilla, kuluttaja voi saattaa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan (www​.kulut​ta​ja​riita​.fi) rat­kais­ta­vaksi. Ennen asian vie­mistä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan käsit­telyyn kulut­tajan tulee olla yhtey­dessä mai­straattien kulut­ta­ja­neu­vontaan (www​.kulut​ta​ja​neu​vonta​.fi)