RAKEN­TA­JILLE

Uudis­koh­teiden väli­tystä kus­tan­nus­te­hok­kaasti val­ta­kun­nal­li­sesti

Säästä kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioissa

Säästä kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioissa mer­kittävä summa väli­tystyön ja myynti-ilmoi­tusten laa­dusta tin­ki­mättä. Asun­toe­konomi tarjoaa nyt myös uudis­koh­teiden myyntiin uuden­mal­lisen kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lu­vaih­toehdon avaa ovesi -pal­velun, joka eroaa perin­tei­sestä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lusta vain siinä, että asunnon myyjä avaa asunnon oven osta­jaeh­dok­kaalle.

Haluatko säästää väli­tys­palk­kiossa?

Säästät tuhansia euroja kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kioissa, kun hyö­dynnät avaa ovesi -pal­velua uudis­koh­teiden ennak­ko­mark­ki­noin­nissa ja myyn­nissä.

Miksi avaa ovesi -palvelu?

Aloi­timme tar­joamaan avaa ovesi -pal­ve­lu­mal­lista kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua yksi­tyi­sille asunnon myy­jille syk­syllä 2016. Palvelu on otettu erin­omai­sesti vastaan, sillä tällä het­kellä kai­kista myy­tä­vistä koh­teis­tamme noin 95 % on myyn­nissä avaa ovesi -pal­ve­lulla ja loput noin 5 % perin­tei­sellä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla. Yksit­täinen asunnon myyjä säästää par­haim­massa tapauk­sessa jopa yli 90 % kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kiossa avaa ovesi -pal­velua hyö­dyn­tä­mällä. Avaa ovesi -palvelu soveltuu erin­omai­sesti, jopa paremmin uudis­koh­teiden myyntiin. Sääs­tettävä raha­summa monin­ker­taistuu eikä raken­tajan tar­vitse raken­ta­mis­vai­heessa todel­li­suu­dessa käyttää aikaa asun­tojen myyntiin, koska näytöt asun­noissa eivät ole vielä raken­ta­mis­vai­heessa useim­miten mah­dol­lisia. Me hoi­damme tosia­siassa kaiken myyn­tityön raken­nuksen val­mis­tu­miseen asti.

Mitä mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalia tar­joamme?

Kaut­tamme on saa­ta­villa avaa ovesi -pal­veluun yhdis­tet­tä­vissä oleva laa­dukas ja mark­ki­noiden kat­tavin ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali, joka tukee oleel­li­sesti myyntiä.

Laa­dukas ja kattava ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali ede­sauttaa osto­pää­töstä. Tavoit­tee­namme onkin, että mer­kittävä osa asun­noista myydään ennen kohteen val­mis­tu­mista.

Väli­tys­vaih­toehdot kohteen val­mis­tuttua

Avaa ovesi -palvelu soveltuu myös val­mis­tu­neiden uudis­koh­teiden myyntiin, kuten edellä mai­nit­tujen käy­tet­tyjen asun­tojen myyntiin. Tällöin toteu­tamme kaikkiin myyn­nissä oleviin koh­teisiin Näyttö 24/7 -asun­toe­sit­telyn™ 3D-vir­tu­aa­lie­sit­telynä, joka antaa kat­tavan kuvan myy­tä­västä koh­teesta ja vapaan pääsyn tutus­tumaan etäältä sato­jenkin kilo­metrien päästä myy­tävään koh­teeseen.

Raken­ta­jalla on mah­dol­lisuus käyttää kohteen val­mis­tuttua perin­teistä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velua tai vaih­toeh­toi­sesti edul­li­sempaa avaa ovesi -pal­velua.

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­luumme sisältyy kat­tavin mah­dol­linen net­ti­nä­kyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi, asun​toe​konomi​.fi ja sosi­aa­linen media.

Myös rää­tä­löidyt pal­ve­lu­ko­ko­nai­suudet

Uudis­koh­teiden myynnin koko­nais­palvelu on mah­dol­lista rää­tä­löidä tar­pei­denne mukaan myytävä koko­naisuus huo­mioiden. Pyydä tarjous suunnitteilla/​rakenteilla ole­vista uudis­koh­teista tai val­mis­tu­neista uudis­koh­teista. Toi­mia­lu­eemme uudis­koh­teissa kattaa koko Suomen. Uudis­koh­teiden myyn­nissä toi­mimme tii­viissä yhteis­työssä Reveal Fin­landin kanssa. Yhteis­työmme mah­dol­listaa toi­mivan, kat­tavan ja kus­tan­nus­te­hokkaan koko­nais­pal­velun uudis­koh­teiden myyntiin. Tutustu koko­nais­pal­ve­luumme tar­kemmin www​.reveal​.fi
3D talo

Väli­tämme uudis­koh­teita val­ta­kun­nal­li­sesti. Jätä tar­jous­pyyntö!

Kohteen osoite

Koh­de­tyyppi

Oma­ko­titaloKer­rostaloRivitaloParitaloLuh­titaloEril­listalo