OTA YHTEYTTÄ

Asun­toe­konomi

Lou­kontie 7, 60550 Sei­näjoki
Puh. 040 8494 373
toimisto@​asuntoekonomi.​fi

Otamme koh­teita myyntiin pää­sään­töi­sesti Etelä-Poh­janmaan, Poh­janmaan, Pir­kanmaan ja Keski-Suomen alueilta. Voit tarjota kui­tenkin myös muualla Suo­messa sijait­sevaa koh­detta.

Matti Leskinen

Kiin­teis­tön­vä­litys

Matti Les­kinen

yrittäjä, ekonomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kau­pan­vah­vistaja

matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi
puh. 040 8494 373

Asun­to­ku­vaukset

Jarkko Lähde

Mat­terport Service Partner

toimisto@​asuntoekonomi.​fi
puh. 044 9887 986

Ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali
Uudis­kohteet

Joni Panu

raken­nus­mestari

toimisto@​asuntoekonomi.​fi
puh. 0400 561 651

Toi­misto

Kati Haa­panen

tra­denomi, LKV

toimisto@​asuntoekonomi.​fi

Ota yhteyttä!