3D-asuntoesittely

Näyttö 24/7 -asuntoesittely™

Asun­toasi esi­tellään
ympäri vuo­ro­kauden

Asuntoon tutus­tu­mista ajasta ja pai­kasta riippumatta

Toteu­tamme kaikkiin myy­täviin asun­toi­himme perin­teisten laa­duk­kaiden sisä- ja ulko­kuvien lisäksi laa­dultaan maa­ilman kärkeä olevan Mat­ter­portin 3D-esit­telyn, joka mah­dol­listaa Näyttö 24/7- asuntoesittelyn ™.

Tällöin voit tutustua tar­kasti myy­tävään asuntoon ja liikkua koh­teessa vapaasti mobii­li­lait­teella, tie­to­ko­neella tai 3D-laseilla mistä ja milloin tahansa!

3D-asuntesittely

Antaa kat­ta­vamman kuvan poten­ti­aa­li­sille ostajille

Näyttö 24/7 –asun­toe­sit­telyyn™ sisältyy mah­dol­lisuus tehdä esim. koti­soh­valta vapaasti mit­tauksia myy­tä­vässä asun­nossa. Voit mitata seinän pituutta, katon kor­keutta tai vaikka asunnon nykyisen ruo­kai­lu­ryhmän pituuden ja leveyden.

Osta­jaeh­dokkaat voivat tutustua myy­tävään asuntoon vai­vat­to­mammin ja moni­puo­li­semmin heti, kun kohde on jul­kaistu. Osta­jaeh­dokas saa myy­tä­västä asun­nosta kat­ta­vammat tiedot kuin pelkkien perin­teisten valo­kuvien avulla. Näyttö 24/7 -asun­toe­sittely™ nopeuttaa ostajan löy­ty­mistä ja kaupantekoa.

Asun­toil­moi­tukset, joissa on mukana 3D-esittely keräävät

0%

Lisää yhtey­den­ottoja puhelimitse

0%

Lisää säh­kö­pos­ti­tie­dus­teluja

Lähde: Mat­terport 2018, 9 Surefire Ways To Sell Homes Faster

Ota yhteyttä!