ENNAK­KO­MARK­KI­NOINTI- JA MYYNTIMATERIAALIT

Kat­tavat myyn­ti­ma­te­ri­aalit nopeut­tavat asuntosi myyntiä

Laa­dukkaat myyn­ti­ma­te­ri­aalit tehos­tavat myyntiä

Kor­kea­laa­tuinen ja moni­puo­linen myyn­ti­ma­te­ri­aa­limme mah­dol­listaa asuntosi myynnin nopeammin ja parem­malla hinnalla.

Asiak­kaamme saavat aina laa­dukkaan ja kat­tavan myyn­ti­ma­te­ri­aalin. Ammat­ti­ku­vaa­jamme toteuttaa jokaiseen myy­tävään koh­teeseen perin­teisten asun­to­kuvien lisäksi tava­ra­merk­ki­re­kis­te­röidyn Näyttö 24/7 -asun­toe­sit­telyn™ 3D-virtuaalikuvauksena.

Myy­tävien koh­teiden ilma­ku­vaukset toteu­tamme koh­de­koh­tai­sesti aina, kun koemme ilma­ku­vauk­selle myyn­nil­listä lisä­arvoa. Kiin­teis­tö­koh­teissa satel­liit­tikuva tontin rajoilla sisältyy aina myyn­ti­ma­te­ri­aa­liimme. Tar­joa­mamme asun­tojen poh­ja­kuvat seinien mitoilla paran­tavat tilojen koko­luokan hah­mot­ta­mista ja ede­saut­tavat siten kaupantekoa.

Kat­tavat ennakkomarkkinointimateriaalit

Uudis­koh­teiden myyntiin tar­joamme raken­nus­liik­keille kat­tavan ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin. Ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­liimme sisältyy asun­tojen havain­ne­kuvat ulkoa ja sisältä, työ­maa­kyltin suun­nittelu havain­ne­ku­villa, asun­tojen vir­tu­aa­li­kier­rokset ja asunto-osa­keyhtiön esit­te­ly­video ilma­ku­vattuna yhdistyen havain­ne­vi­deoon sekä asun­tojen 3D-pohjakuvat.

Näyttö 24/7 -asun­toe­sittely™ ja vir­tu­aa­li­si­sustus on toteu­tet­ta­vissa val­mis­tu­neista asunnoista.

Tutustu myyn­ti­ma­te­ri­aa­liimme:

Käy­tetyt asunnot ja val­mis­tuneet uudiskohteet:

  • Asun­to­kuvat: Laa­dukkaat asun­tojen sisä­kuvat eri tiloista
  • Ilma­kuvat: Laa­dukkaat ulko­kuvat, jotka huo­mioivat myös lähiympäristön

Satel­liit­ti­kuvat: Kuvat lin­tu­pers­pek­tii­vistä ton­tista ja sen rajoista

  • Poh­ja­kuvat mitoilla: Mit­tojen hah­mot­ta­minen paremmin seinien todel­li­silla mitoilla varus­te­tuilla pohjakuvilla
  • Vir­tu­aa­li­si­sustus: Vir­tu­aa­li­sesti sisus­tetut tyhjät asunnot herät­tävät asiakkaan kiin­nos­tuksen ja tehos­tavat myyntiä

Suun­nit­teilla, ennak­ko­mark­ki­noin­nissa tai raken­teilla olevat uudiskohteet:

  • Havain­ne­kuvat ulkoa ja sisältä: Ostaja pääsee tutus­tumaan havain­ne­kuvien avulla koh­teeseen kuin se olisi jo valmis. Val­miiksi sisus­tetut asunnot ja näyt­tävät ulko­kuvat val­miissa ympä­ris­tössä tekevät vai­ku­tuksen ostajaan.
  • Työ­maa­kyltti havain­ne­ku­villa: Edustava ennak­ko­mark­ki­noinnin havain­ne­ku­villa ja asunto-osa­keyhtiön perus­tie­doilla varus­tettu työmaakyltti
  • Asun­tojen kalus­tetut 3D-poh­ja­kuvat: Hel­pot­tavat tilojen havainnollistamista
  • Esittelyvideo+havainnevideo: Asunto-osa­keyhtiön ilma­ku­vattu esit­te­ly­video yhdistyen havainnevideoon
  • Vir­tu­aa­li­kierros: Liiku val­miiksi sisus­te­tussa asun­nossa vapaasti kat­se­lu­pis­teestä toiseen, sisällä ja ulkona. Vir­tu­aa­li­kierros pys­tytään toteut­tamaan myös 3D VR laseilla katsottavaksi

Näin myymme asuntosi

Ikoni

1. Kiin­teis­tön­vä­littäjä

Ammat­ti­tai­toinen kiinteistönvälittäjä

Ikoni

2. Myyn­ti­ma­te­riaali

Laa­dukas myyntimateriaali

Ikoni

3. Myyn­ti­ka­navat

Kat­ta­vimmat myyntikanavat

Ikoni

Teho­kasta asuntokauppaa!

Ota yhteyttä!