TEHOKKAAT MYYN­TI­KA­NAVAT

Käy­tös­sämme on kaikki Suomen suu­rimmat
asun­tojen myyntikanavat!

Parhaat kanavat asuntosi myyntiin

Jul­kai­semme myy­tävät koh­teemme oman sivus­tomme lisäksi kai­kissa Suomen suu­rim­missa asun­tojen myyn­ti­ka­na­vissa etuo­vessa, oiko­tiellä ja torissa. Tämän lisäksi jul­kai­semme koh­den­ne­tusti myyn­ti­koh­teemme sosi­aa­lisen median kana­vissa face­boo­kissa ja ins­ta­gra­missa. Toteu­tamme aina jokai­selle myyntiin tule­valle koh­teelle mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mamme mukaisen jul­kai­su­tavan kohdennuksineen.

Talo

Tutustu myyn­ti­ka­na­viimme

Näin myymme asuntosi

Ikoni

1. Kiin­teis­tön­vä­littäjä

Ammat­ti­tai­toinen kiinteistönvälittäjä

Ikoni

2. Myyn­ti­ma­te­riaali

Laa­dukas myyntimateriaali

Ikoni

3. Myyn­ti­ka­navat

Kat­ta­vimmat myyntikanavat

Ikoni

Teho­kasta asuntokauppaa!

Ota yhteyttä!