MUUT VÄLI­TYS­PAL­VELUT

Myyn­ti­toi­mek­siannot, vuo­kraus, kaup­pa­kir­jojen laa­dinta ja kaupanvahvistus

Myyn­ti­toi­mek­siannot

Asunnon myyn­ti­vä­li­tys­pal­ve­lui­himme sisältyy:

 • Asunnon (asunto-osakkeet ja kiin­teistöt) hinnan määrittely
 • Selonotto myy­tä­västä koh­teesta paikan päällä ja asia­kir­jojen hankinta
 • Ammat­ti­va­lo­ku­vaajan ottamat laa­dukkaat kuvat ja 3D-esittely
 • Mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin laatiminen
 • Mark­ki­noinnin suun­nittelu ja toteutus
 • Inter­net­nä­kyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi ja asun​toe​konomi​.fi
 • Yleis­mark­ki­nointi sosi­aa­li­sessa mediassa (facebook/​instagram)
 • Esit­telyt (perin­teinen kiinteistövälityspalvelu)
 • Yhtey­denpito toi­mek­sian­tajaan ja osta­jaeh­dok­kaisiin sekä näyt­tö­ai­kojen sopiminen
 • Tar­jousten vas­taa­not­ta­minen, hin­ta­neu­vot­telut ja kaupan sopiminen
 • Kau­pan­te­ko­ti­lai­suuden jär­jes­tä­minen ja kaup­pa­kir­jojen laa­dinta kaikkine liitteineen
 • Mah­dol­lisuus alle­kir­joittaa kaup­pa­kirjat myös etänä sähköisesti
 • Kauppaan liit­tyvät ilmoi­tukset verot­ta­jalle ja taloyhtiölle
Asunto
Kaupunki ja joki

Asunnon vuo­kraus

Asunnon vuo­kraus­vä­li­tys­pal­ve­luumme sisältyy tar­vit­tavien asia­kir­jojen han­kinta, mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalin laa­ti­minen, mark­ki­noinnin suun­nittelu ja toteutus.

Kaikki vuo­kra­kohteet ovat näky­villä vuo​kraovi​.com, oikotie​.fi ja asuntoekonomi.fi- verk­ko­si­vuilla. Asun­tojen yleis­mark­ki­nointia suo­ri­tetaan lisäksi sosi­aa­li­sessa mediassa. Pal­veluun sisältyy asun­toe­sit­te­lyiden jär­jes­tä­minen, vuo­kra­ha­ke­musten käsittely, luot­to­tie­tojen tar­kistus ja vuo­kra­so­pi­musten laa­dinta sekä vuo­kra­va­kuuksien hoitaminen.

Asunnon arviointi

Laa­dimme kir­jal­liset arvio­kirjat asunto-osak­keista ja kiin­teis­töistä esi­mer­kiksi osi­tuksia, perun­kir­joi­tuksia tai vakuusarvoa varten. Arvioinnin perustana ovat toteu­tuneet kaup­pa­hinnat, kus­tan­nusar­vo­me­ne­telmä tai tuot­toar­vo­me­ne­telmä sekä koh­de­kat­selmus paikan päällä ja kohteen muut tiedot ja asiakirjat.

Kaup­pa­kirjan laadinta

Laa­dimme kaup­pa­kirjat koh­teesta riippumatta.

Kau­pan­vah­vistus

Mikäli tar­vitset kiin­teis­tö­kauppaan vain kau­pan­vah­vis­tajan, onnistuu se kaut­tamme Etelä-Poh­janmaan ja Vaasan alueella.

Ota yhteyttä!