MISSIO JA ARVOT

Missio

Luot­tamus on kaiken toi­minnan perusta. Mis­siomme on muuttaa ja kehittää kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mialaa avoi­mem­maksi ja asia­kas­läh­töi­sem­mäksi luo­malla luot­tamus myyjän ja ostajan välille. Tar­joamme myy­jälle ja osta­jalle luo­tet­tavaa ja yksi­löl­listä asun­to­kauppaa ammat­ti­tai­dolla siten, että myy­jällä ja osta­jalla on etuoikeus kohdata toi­sensa jo ennen kau­pan­tekoa ja vaihtaa koke­mus­pe­räistä tietoa.

Arvot

Luo­tet­tavuus - Haluamme, että meidät tun­netaan luo­tet­tavana ja rehel­lisenä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­luiden tarjoajana.

Ammat­ti­taito - Haluamme, että meidät tun­netaan kor­keasti kou­lu­te­tuista, ammat­ti­tai­toi­sista kiinteistönvälittäjistä.

Inno­va­tii­visuus - Haluamme , että meidät tun­netaan edel­lä­kä­vijänä kiin­teis­tön­vä­li­tystä pal­ve­levien digi­taa­listen rat­kai­sujen ja tek­no­lo­gioiden käyttöönottajana.

Tehokkuus - Haluamme, että meidät tun­netaan hyvästä pal­ve­lua­sen­teesta ja tehok­kaasta toiminnasta.

Oikeu­den­mu­kaisuus - Haluamme, että sekä myy­jällä että osta­jalla on tur­val­linen tunne toi­miessaan kanssamme.