ASUNTOEKONOMI­YRITTÄJÄ MATTI LESKINEN

Asian­tunteva kiinteistönvälittäjä

Kiin­teis­tön­vä­li­tyksen juuret lapsuudessa

Hienoa, että olet löy­tänyt sivus­tol­lemme. Olen kiin­teis­tön­vä­littäjä Matti Les­kinen. Olen yrittäjä toi­sessa suku­pol­vessa ja asun­toe­konomi-kon­septin perustajayrittäjä.

Hen­ki­lö­koh­tainen kos­ke­tukseni kiin­teis­tö­alaan tapahtui jo var­hai­sessa lap­suu­dessani. Van­hempani ovat toi­mineet 30 vuotta isän­nöinti-/kiin­teis­tö­huol­toa­lalla yrit­täjinä. Muistan elä­västi ollessani vielä alle kou­lui­käinen, miten lyöt­täydyin usein isäni mukaan talon­mies­kier­rok­selle talo­yhtiön asioita tar­kis­tamaan ja hoitamaan.

Eletty elämä aina var­hais­lap­suu­desta tähän päivään on luonut minusta omasta mie­lestäni ihmisen, joka on toi­melias, empaat­tinen, kär­si­väl­linen ja posi­tii­vinen. Edellä mai­ni­tuista luon­teen­piir­teistä on ollut minulle mer­kit­tävää etua toi­miessani kiinteistönvälittäjänä. 

Asunto
Matti Leskinen

Kiin­teis­tön­vä­littäjä on asiakaspalvelija

Kiin­teis­tön­vä­li­tystyö on asia­kas­pal­ve­lu­työtä sanan täy­dessä mer­ki­tyk­sessä. Jokainen asiakas ja jokainen asia­kas­pal­ve­lu­ti­lanne ovat yksi­löl­lisiä. Kiin­teis­tön­vä­lit­täjän on oltava toi­melias, mutta ei yli-innokas. On kyettävä olemaan aktii­vinen asioiden hoi­ta­mi­sessa, mutta asuntoja ei voi ”tuputtaa” asiak­kaille. Omalla aktii­vi­suu­della asia­kasta kohtaan on luo­ta­vissa posi­tii­vista luottamusta.

Välittäjä ei voi kertoa, mikä asunto kul­lekin sopii. Asunnon ostaja tekee omat pää­tök­sensä, mutta välit­täjän teh­tävänä on hel­pottaa ostajaa löy­tämään omat rat­kai­sunsa. Välit­täjän on kyettävä olemaan empaat­tinen ja mukau­tu­mis­ky­kyinen kar­toit­ta­malla asiakkaan tilan­netta ja tar­peita. Mie­lestäni hyvä kiin­teis­tön­vä­littäjä osaa myös kuun­nella asia­kasta. On muis­tettava, että ihmi­sellä on kaksi korvaa ja yksi suu.

Fiksu välittäjä on pal­ve­lualtis, mutta antaa asiak­kaalle tilaa, ei pai­nosta ja toimii rehellisesti.

Kiin­teis­tön­vä­littäjä posi­tii­vi­sella asenteella

Posi­tii­visuus antaa energiaa ja voimaa joka­päi­väiseen elämään. Olen kii­tol­linen siitä, että saan tehdä työtä, jota rakastan. Saan kohdata työssäni eri­laisia ihmisiä ja tiedän aamulla herä­tessäni, että täs­täkin tulee taas uusi hieno päivä.

Kiin­teis­töala on ollut ali­ta­jui­sesti into­himoni jo lap­suu­desta saakka. Välillä sat­tu­mienkin kautta olen ajau­tunut alalla eteenpäin. Olen kii­tol­linen siitä, että vuosien aikana olen tavannut monia lah­jak­kaita ihmisiä ja opet­tajia, jotka ovat antaneet minulle arvok­kaita koke­muksia ja korkean koulutuksen.

Ter­veisin,

Matti Les­kinen
yrittäjä
ekonomi, tra­denomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kaupanvahvistaja

Suomen Kiin­teis­tön­vä­lit­täjät SKVL ry

Asun­toe­konomi on Suomen Kiin­teis­tön­vä­lit­täjät ry:n jäsenyritys. 

SKVL:n jäsenet myyvät kol­masosan asun­noista Suomessa*

  • Yli 30 000 myytyä tai vuo­krattua asuntoa vuodessa.
  • Koke­neimmat ja par­haiten kou­lu­tetut välittäjät
  • Ei sidoksia pankkeihin
  • Eniten välit­täjiä ympäri Suomen

*) SKVL:n jäse­ny­ri­tykset tekivät vuonna 2018 34% koko kiin­teis­tön­vä­li­ty­salan lii­ke­vaih­dosta.
Lähde: https://​skvl​.fi/​s​u​o​m​e​n​-​k​i​i​n​t​e​i​s​t​o​n​v​a​l​i​t​t​a​j​at/

1. Laaja ver­kosto mah­dol­listaa pai­kal­li­suuden valtakunnallisesti

SKVL:n ver­kostoon kuuluu noin 470 pai­kal­lista kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mistoa ja 1 600 ammat­ti­tai­toista välit­täjää ympäri Suomea. SKVL:sta löytyy pai­kal­linen asian­tuntija joka paik­ka­kun­nalta. Laaja asian­tun­ti­joiden ver­kosto mah­dol­listaa SKVL:n jäse­ny­ri­tysten kes­ki­näisen yhteistyön asiak­kaiden tar­peiden mukaisesti.

2. Asian­tun­tevuus ja osaa­minen on sinun etusi

SKVL:n jäse­ny­ri­tysten välit­täjät ovat asun­to­mark­ki­noiden eri­kois­asian­tun­ti­joita. He saavat jat­kuvaa kou­lu­tusta alan vii­mei­sim­mistä suun­tauk­sista ja lain­sää­dän­nöstä. Jäse­ny­ri­tykset tar­joavat asiak­kailleen aina ajan­ta­saista, puo­lu­ee­tonta tietoa asun­to­mark­ki­noiden tilan­teesta, kehi­tyk­sestä sekä hin­noit­te­lusta. Voit olla tur­val­lisin mielin, koska sinua pal­vellaan var­masti parhaan asian­tun­te­muksen voimin. SKVL:n jäse­ny­ri­tysten välit­täjät ovat asun­to­kaupan ammat­ti­laisia, jotta sinun ei tar­vitsisi olla.

3. Toi­minta on luo­tet­tavaa ja turvallista

Kaikkien kiin­teis­tön­vä­li­tys­yri­tysten toi­mintaa val­vovat pai­kal­liset alue­hal­lin­to­vi­rastot, mutta SKVL valvoo myös itse jäse­ny­ri­tys­tensä toi­mintaa. Se edel­lyttää jäse­ny­ri­tyk­siltään väli­tys­lain­sää­dännön ja hyvän väli­tys­tavan mukaisia toi­min­ta­tapoja. Jos jokin asia ei mene odo­tustesi mukai­sesti, voit ilmoittaa siitä Suomen Kiin­teis­tön­vä­lit­täjät ry:n. Viestisi käsi­tellään asian­mu­kai­sesti ja saat siihen aina vastauksen.

Meille on myön­netty avain­lippu mer­kiksi suo­ma­lai­sesta työstä.

Näin myymme asuntosi

Ikoni

1. Kiin­teis­tön­vä­littäjä

Ammat­ti­tai­toinen kiinteistönvälittäjä

Ikoni

2. Myyn­ti­ma­te­riaali

Laa­dukas myyntimateriaali

Ikoni

3. Myyn­ti­ka­navat

Kat­ta­vimmat myyntikanavat

Ikoni

Teho­kasta asuntokauppaa!

Ota yhteyttä!