HIN­NASTO

Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palkkiot Tampere

Asunnon myynnin kiinteistönvälityspalkkiot

Avaa ovesi -kiinteistönvälityspalvelu 

Asunto-osakkeet

2 800 €

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

4 200 €

  • Asunto-osakkeet kiinteä väli­tys­palkkio 2 800 € sis. alv. 24 %
  • Kiin­teistöt kiinteä väli­tys­palkkio 4 200 € sis. alv. 24 %
Ei muita kuluja. Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palkkiot sisäl­tävät myyn­ti­toi­mek­siannon kaikki kulut. Kattava näkyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi, asun​toe​konomi​.fi ja sosi­aa­linen media. Eri­kois­kohteet: toi­mi­tilat, tontit, metsä- ja maa­tilat, vapaa-ajan asunnot, maa­seu­tu­kohteet ja vau­rio­kohteet sopi­muksen mukaan kiin­teällä palk­kiolla työ­mää­rä­ar­vioon perustuen. Otamme koh­teita myyntiin pää­sään­töi­sesti Etelä-Poh­janmaan, Poh­janmaan, Pir­kanmaan ja Keski-Suomen alueilta. Voit tarjota kui­tenkin myös muualla Suo­messa sijait­sevaa kohdetta.

Perin­teinen kiinteistönvälityspalvelu

Asunto-osakkeet

3,8%

Kiin­teistöt

3,8%

  • Väli­tys­palkkio asunto-osakkeet 3,8 % kohteen velat­to­masta kaup­pa­hin­nasta sis.alv 24 %.
  • Väli­tys­palkkio kiin­teistöt 3,8 % kohteen kaup­pa­hin­nasta sis.alv 24 %.

Ei muita kuluja. Kiin­teis­tön­vä­li­tys­palkkiot sisäl­tävät myyn­ti­toi­mek­siannon kaikki kulut.

Kattava näkyvyys: etuovi​.com, oikotie​.fi, tori​.fi, asun​toe​konomi​.fi ja sosi­aa­linen media.

Eri­kois­kohteet: toi­mi­tilat, tontit, metsä- ja maa­tilat, vapaa-ajan asunnot, maa­seu­tu­kohteet ja vau­rio­kohteet sopi­muksen mukaan kiin­teällä palk­kiolla työ­mää­rä­ar­vioon perustuen.

Vuo­kraus­vä­li­tys­palvelu

Vuo­kran­vä­litys

495 €

Vuo­kraus­vä­li­tyk­sestä perimme 495 € sis. alv 24 %. Palk­kioon sisäl­tyvät kaikki kulut.

Arvio­kirjat

Kir­jal­liset arviot

350 €

Arviointi myyntiä varten on ilmainen.

Kir­jal­liset arviot esi­mer­kiksi perun­kir­joi­tusta, osi­tusta tai vakuusarvoa varten 350 € sis. alv 24 %. Palk­kioon sisäl­tyvät kaikki kulut.

Kaup­pa­kir­jojen laadinta

Kaup­pa­kirja

500 €

Kaup­pa­kirjan laa­dinta sisältyy myyn­ti­toi­mek­sian­to­so­pi­muksen yhtey­dessä välityspalkkioon.

Jos olet löy­tänyt ostajan itse ja tar­vitset vain kaup­pa­kirjan, perimme kaup­pa­kirjan laa­din­nasta 500 € sis. alv. 24 %. Palk­kioon sisäl­tyvät kaikki kulut. Kiin­teis­tö­kau­passa tar­vitset vielä eril­lisen kaupanvahvistajan.

Kau­pan­vah­vistus

Kau­pan­vah­vistus

120 €

Kau­pan­vah­vistus 120 € + kilo­met­ri­korvaus 0,43 € / km.

Ota yhteyttä!