SEI­NÄJOKI, VAASA 

Avaa ovesi ™ osta­jalle ja näytä kotisi.

Hoi­damme kaiken muun

Säästä tuhansia euroja väli­tys­palk­kiossa Sei­näjoen ja Vaasan seudulla

 

Edul­liset kiinteät väli­tys­palkkiot Sei­nä­joella ja Vaasassa:

Asunto-osakkeet

2500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Väli­tys­palkkio peritään, kun kaup­pa­rahat ovat tilillänne.

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Väli­tys­palkkio peritään, kun kaup­pa­rahat ovat tilillänne.

Kaupunki

SEI­NÄJOKI, VAASA 

Avaa ovesi ™ osta­jalle ja näytä kotisi.

Hoi­damme kaiken muun

Säästä tuhansia euroja väli­tys­palk­kiossa Sei­näjoen ja Vaasan seudulla 

Edul­liset kiinteät väli­tys­palkkiot Sei­nä­joella ja Vaasassa:

Asunto-osakkeet

2500

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™ 

Väli­tys­palkkio peritään, kun kaup­pa­rahat ovat tilillänne.

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Väli­tys­palkkio peritään, kun kaup­pa­rahat ovat tilillänne.

Näyt­tä­mällä kotisi osta­jalle säästät tuhansia euroja väli­tys­palk­kiossa! Hoi­damme kaiken muun.

Avaa ovesi -pal­velun esi­merk­ki­palkkio kiinteä 2 500 € (sis. alv 24 %)

1/2019 asunto-osak­keiden kes­ki­mää­räinen väli­tys­palkkio Suo­messa on ollut 4.21 % (lähde: asun​to​jen​myynti​.fi)

Kiin­teis­tön­vä­littäjä Sei­näjoki - Vaasa

Matti Les­kinen

yrittäjä, ekonomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kaupanvahvistaja

Puh. 040 8494 373
matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi

Kiin­teis­tön­vä­litys Sei­nä­joella ja Vaa­sassa Avaa ovesi -palvelulla ™

  • Pal­velun avulla voit säästää tuhansia euroja kiinteistönvälityspalkkiossa
  • Hoidat asun­to­kaupat kiin­teis­tön­vä­lit­täjän kanssa luo­tet­ta­vasti ja ammat­ti­tai­dolla, mutta sinulle
    edul­li­sesti
  • Asun­tojen myyntiä tut­ki­tusti nopeam­milla myyntiajoilla

Kiin­teis­tön­vä­li­tystä Avaa ovesi -palvelulla ™

Kus­tan­nus­te­ho­kasta kiin­teis­tön­vä­li­tystä Sei­nä­joella ja Etelä-Pohjanmaalla

Sei­näjoen ja Vaasan Avaa ovesi-kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla voit säästää jopa tuhansia euroja kiin­teis­tön­vä­lit­täjän väli­tys­palk­kiossa. Avaa ovesi-palvelu on suun­ni­teltu heille, jotka haluavat hoitaa asun­to­kaupat luo­tet­ta­vasti ja ammat­ti­tai­dolla, mutta säästää kiin­teis­tön­vä­li­tyksen kustannuksissa.

Avaa ovesi -palvelu on erin­omainen valinta myös ihmi­sille, jotka ovat halunneet myydä asun­tonsa itse Sei­näjoen alueella.

Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla on asun­tojen myyn­nissä tut­ki­tusti 9 % nopeammat myyn­tiajat. (Lähde: Kivi-kiin­teis­tö­tie­to­jär­jes­telmä 2019,
KVKL-hin­ta­seu­ran­ta­palvelu 2019)

Kiin­teis­tön­vä­li­tystä sinun aika­tau­luillasi Sei­näjoen ja Vaasan seudulla

Avaa ovesi-pal­ve­lus­samme asunnon omis­tajan teh­tä­väksi jää ainoastaan näyttää Sei­nä­joella sijait­sevaa asuntoa poten­ti­aa­li­sille osta­jille. Kai­kista muista kiin­teis­tön­vä­li­tykseen liit­ty­vistä teh­tä­vistä, kuten myyn­ti­ma­te­riaali, puhelut, säh­kö­postit, näyt­tö­ai­kojen sopi­miset, osto­tar­joukset, kaup­pa­kirjat, ilmoi­tukset verot­ta­jalle jne. huo­lehtii Sei­nä­joella toimiva kiinteistönvälittäjä.

Asuntosi esit­te­ly­kerrat eivät ole riip­pu­vaisia kiin­teis­tön­vä­lit­täjän aika­tau­luista, vaan voit itse esi­tellä asuntoa sinulle par­haiten sopivaan aikaan. Voit sopia haluamasi määrän näyt­tö­kertoja ja vauh­dittaa kau­pan­tekoa jaka­malla koke­mus­pe­räistä tietoa asun­nosta sekä Sei­näjoen pal­ve­luista. Lisä­ky­sy­myk­sissä, sinulla on aina myös mah­dol­lisuus ohjata asia­kasta kään­tymään kiin­teis­tön­vä­lit­täjän puoleen.

Asunto

Asunnon myyntiä vaivattomammin

Asunnon myynti Sei­nä­joella ja Vaa­sassa Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla on helppoa ja vai­va­tonta. Sei­näjoen ja Vaasan seu­dulla toimiva kiin­teis­tön­vä­littäjä hoitaa yhtey­den­pidon asiak­kaisiin, laatii kaikki tar­vit­tavat asia­kirjat ja kohde-esitteet. Kiin­teis­tön­vä­littäjä pal­velee näin sekä myyjää että ostajaehdokkaita. 

Kiin­teis­tön­vä­lit­täjän työhön Sei­nä­joella ja Vaa­sassa kuuluu myös osto­tar­jouksien käsittely, kaup­pa­hin­nasta neu­vot­te­le­minen sekä myynti-ilmoi­tusten ja mark­ki­noinnin hoi­ta­minen. Kiin­teis­tön­vä­littäjä hoitaa kaikki nämä työt vah­valla ammat­ti­tai­dolla. Asuntosi saa myös näky­vyyttä alan joh­ta­vissa myyntikanavissa. 

Ammat­ti­tai­toinen kiinteistönvälittäjä

Avaa ovesi-pal­ve­lussa kiin­teis­tön­vä­lit­täjän vastuu asunnon kunnon ja taus­ta­tie­tojen sel­vit­tä­mi­sessä on sama kuin perin­tei­sessä kiinteistönvälitystoiminnassa.

Kiin­teis­tön­vä­littäjä laatii lain­mu­kaisen esi­te­ma­te­ri­aalin Sei­nä­joella tai Vaa­sassa myy­tä­västä asun­nosta ja tilaa asunto-osak­keissa isän­nöit­si­jältä huo­neistoa ja talo­yh­tiötä kos­kevat mate­ri­aalit. Kiin­teis­töissä kiin­teis­tön­vä­littäjä huo­lehtii ajan tasalla ole­vista kiin­teis­tö­re­kis­te­riot­teista ja kerää kaikki muut lain vaa­timat materiaalit. 

Kaikki Avaa ovesi-kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velun kohteet Sei­nä­joella ja Vaa­sassa tulevat myyntiin Asun­toe­ko­nomin ja LKV -päte­vöi­tyneen kiin­teis­tön­vä­lit­täjän yhteys­tie­doilla. Kaikki asiak­kaiden yhtey­de­notot tulevat siten aina lukui­sista myyn­ti­ka­na­vis­tamme ja Sei­näjoen sekä Vaasan seu­dulla työs­ken­te­levän kiin­teis­tön­vä­lit­täjän kautta. Riittää, että avaat asuntosi oven, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme hoitaa kaiken muun. Kun har­kitset asunnon myyntiä, ota yhteyttä Sei­nä­joella ja Vaasasa toi­mivaan kiin­teis­tön­vä­lit­täjään ja tilaa ilmainen asuntoarvio!

Talo

Kiin­nos­tuitko Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sestä Sei­nä­joella, Vaa­sassa tai muulla paikkakunnalla?

Aloi­tetaan kiin­teis­tön­vä­litys ilmai­sella asuntoarviolla!