Avaa ovesi -palvelu ™ VAASA

Osaavaa kiin­teis­tön­vä­li­tystä Vaasassa

Edul­liset kiinteät väli­tys­palkkiot Vaa­sassa ja Pohjanmaalla:

Asunto-osakkeet

2500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Vaasa

Avaa ovesi -palvelu ™ VAASA

Osaavaa kiin­teis­tön­vä­li­tystä Vaasassa

Edul­liset kiinteät väli­tys­palkkiot Vaa­sassa ja Pohjanmaalla:

Asunto-osakkeet

2500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Oma­ko­ti­ta­lo­kiin­teistöt

3500 €

sis. alv 24%

Sisältää kaikki kulut mm. asia­kir­ja­kulut, ammat­ti­ku­vauksen ja 3D vir­tu­aa­li­ku­vauksen näyttö 24/7 -asuntoesittelyn™

Kiin­teis­tön­vä­littäjä Vaasa

Matti Les­kinen

yrittäjä, ekonomi
lail­lis­tettu kiin­teis­tön­vä­littäjä LKV
jul­kinen kaupanvahvistaja

Puh. 040 8494 373
matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi

Avaa­malla asuntosi oven säästät tuhansia euroja välityspalkkiossa!

Avaa ovesi -pal­velun esi­merk­ki­palkkio kiinteä 2 500 € (sis. alv 24 %)

1/2019 asunto-osak­keiden kes­ki­mää­räinen väli­tys­palkkio Suo­messa on ollut 4.21 % (lähde: asun​to​jen​myynti​.fi)

Asunnon myynti Vaa­sassa Avaa ovesi -palvelulla ™

  • Voit säästää jopa tuhansia euroja kiinteistönvälityspalkkiossa
  • Pystyt hoi­tamaan asunnon myynnin luo­tet­ta­vasti ja sinulle edullisesti
  • Tut­ki­tusti nopeammat myyntiajat

Kiin­teis­tön­vä­li­tystä Avaa ovesi -palvelulla ™

Edul­linen välityspalkkio

Myy asuntosi Vaa­sassa Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velun avulla edul­li­sella kiin­teällä väli­tys­palk­kiolla ja säästät jopa tuhansia euroja kiin­teis­tön­vä­li­tys­palk­kiossa. Palvelu on suun­ni­teltu asiak­kaille, jotka haluavat hoita asun­to­kaupat luo­tet­ta­vasti ja ammat­ti­tai­dolla, mutta edul­li­sella välityspalkkiolla.

Avaa ovesi -palvelu on erin­omainen valinta myös ihmi­sille, jotka ovat har­kinneet yrit­tä­vänsä asunnon myyntiä itse.

Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla on asun­tojen myyn­nissä tut­ki­tusti 9 % nopeammat myyn­tiajat. (Lähde: Kivi-kiin­teis­tö­tie­to­jär­jes­telmä 2019, KVKL-hin­ta­seu­ran­ta­palvelu 2019)

Asun­to­näytöt sinun aikatauluillasi

Pal­ve­lus­samme omis­tajan teh­tä­väksi jää ainoastaan näyttää asuntoa kiin­nos­tu­neille osta­jille. Kai­kesta muusta ennen ja jälkeen asun­to­näytön (mm. myyn­ti­ma­te­riaali, puhelut, säh­kö­postit, näyt­tö­ai­kojen sopi­miset, osto­tar­joukset, kaup­pa­kirjat, ilmoi­tukset verot­ta­jalle jne.) huo­lehtii kiinteistönvälittäjä.

Koska asuntosi esit­te­ly­kerrat eivät ole riip­pu­vaisia kiin­teis­tön­vä­lit­täjän aika­tau­luista, saat var­masti haluamasi määrän näyt­tö­kertoja juuri sinulle sopivaan aikaan. Samalla voit vauh­dittaa kau­pan­tekoa jaka­malla koke­mus­pe­räistä tietoa asun­nosta ja asui­na­lueen pal­ve­luista. Halu­tessasi voit aina ohjata asia­kasta kään­tymään kysy­myk­sineen myös kiin­teis­tön­vä­lit­täjän puoleen.

Asunto

Asunnon myynti helpommin

Asunnon myynti Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­lulla on vai­va­tonta. Kiin­teis­tön­vä­littäjä hoitaa yhtey­den­pidon asiak­kaisiin, laatii kaikki tar­vit­tavat asia­kirjat ja kohde-esitteet sekä myy­jälle että ostajaehdokkaalle.

Kiin­teis­tön­vä­littäjä myös käsit­telee osto­tar­joukset, neu­vot­telee kaup­pa­hin­nasta sekä hoitaa myynti-ilmoi­tukset ja mark­ki­noinnin vah­valla ammat­ti­tai­dolla. Samalla saat käyt­töösi kat­tavan näky­vyyden alan joh­ta­vissa myyntikanavissa.

Kiin­teis­tön­vä­littäjä vastaa kaupasta

Kiin­teis­tön­vä­lit­täjän vastuu asunnon kunnon ja taus­ta­tie­tojen sel­vit­tä­mi­sessä on täysin sama kuin perin­tei­sessä kiinteistönvälitystoiminnassa.

Kiin­teis­tön­vä­lit­täjän on laa­dittava lain­mu­kainen esi­te­ma­te­riaali ja tilattava asunto-osak­keissa isän­nöit­si­jältä huo­neistoa ja talo­yh­tiötä koskeva mate­riaali. Kiin­teis­töissä kiin­teis­tön­vä­lit­täjän on huo­leh­dittava ajan tasalla ole­vista kiin­teis­tö­re­kis­te­riot­teista ja kerättävä kaikki muu lain vaatima materiaali.

Kaikki Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­velun kohteet tulevat myyntiin Asun­toe­ko­nomin ja LKV -päte­vöi­tyneen kiin­teis­tön­vä­lit­täjän yhteys­tie­doilla. Asiak­kaiden kaikki yhtey­de­notot tulevat siten aina lukui­sista myyn­ti­ka­na­vis­tamme kiin­teis­tön­vä­lit­täjän kautta. Riittää, kun avaat asuntosi oven, me hoi­damme kaiken muun.

Talo

Kiin­nos­tuitko Avaa ovesi -kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sestä Vaasassa?

Aloi­tetaan ilmai­sella asuntoarviolla!