ASUN­TOE­KONOMI-YRIT­TÄ­JÄKSI

Luot­tamus on kaiken toi­minnan perusta

Mis­siomme on muuttaa ja kehittää kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mialaa avoi­mem­maksi ja asia­kas­läh­töi­sem­mäksi luo­malla luot­tamus myyjän ja ostajan välille. Tar­joamme myy­jälle ja osta­jalle luo­tet­tavaa ja yksi­löl­listä asun­to­kauppaa ammat­ti­tai­dolla siten, että myy­jällä ja osta­jalla on etuoikeus kohdata toi­sensa jo ennen kau­pan­tekoa ja vaihtaa koke­mus­pe­räistä tietoa.

Arvo­maa­il­mamme

Luo­tet­tavuus - Haluamme, että meidät tun­netaan luo­tet­tavana ja rehel­lisenä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­luiden tarjoajana.

Ammat­ti­taito - Haluamme, että meidät tun­netaan kor­keasti kou­lu­te­tuista, ammat­ti­tai­toi­sista kiinteistönvälittäjistä.

Inno­va­tii­visuus - Haluamme , että meidät tun­netaan edel­lä­kä­vijänä kiin­teis­tön­vä­li­tystä pal­ve­levien digi­taa­listen rat­kai­sujen ja tek­no­lo­gioiden käyttöönottajana.

Tehokkuus- Haluamme, että meidät tun­netaan hyvästä pal­ve­lua­sen­teesta ja tehok­kaasta toiminnasta.

Oikeu­den­mu­kaisuus - Haluamme, että sekä myy­jällä että osta­jalla on tur­val­linen tunne toi­miessaan kanssamme.

Haemme val­ta­kun­nal­li­sesti eri paik­ka­kun­nille Asun­toe­konomi-yrit­täjiä, jotka samais­tuvat mis­sioomme ja arvomaailmaamme.

Yrit­tä­jällä tulee olla vähintään vuoden työ­ko­kemus kiin­teis­tön­vä­lit­täjänä toi­mi­mi­sesta ja suo­ri­tettuna LKV-tut­kinto. Eduksi kat­sotaan kau­pal­lisen tai tek­nisen alan kor­kea­kou­lu­tut­kinto sekä jul­kisen kau­pan­vah­vis­tajan oikeudet.

Saat käyt­töösi nyky­ai­kaisen, inno­va­tii­visen ja moni­puo­lisen pal­ve­lu­kon­septin, joka vastaa tämän päivän asun­to­mark­ki­noiden kysyntään.

Mie­lessäsi saattaa kyteä kysymys, onko minusta yrit­tä­jäksi. Kai­kista ihmi­sistä, jotka sel­viy­tyvät työ­elämän haas­teista on myös yrit­tä­jiksi! Esi­tämme sen sijaan kysy­myksen, onko sinulla palavaa into­himoa alaa kohtaan. Jos koet nykyisen kiin­teis­tön­vä­lit­täjän työsi mie­lek­kääksi, mutta haluaisit poiketa perin­tei­sestä ja tarjota vaih­toehtoja, saatat olla etsi­mämme yrittäjä.

Talo

Asun­toe­konomi-yrit­täjän etuja:

 • Vuo­desta 2016 alkaen pal­vellut kon­septi, joka on saanut sekä asun­tojen myy­jiltä että osta­jilta erin­omaista palautetta.
 • Kuu­lumme Suomen Asia­kas­tiedon luot­to­luo­ki­tuk­sissa Suomen Vah­vimpiin yri­tyksiin (AA+ ja AAA). Vas­taavan luot­to­luo­ki­tuksen kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lalla saa­vuttaa kes­ki­määrin alle 13 % alan yrityksistä.
 • Heti valmis pal­ve­lu­kon­septi ja matalat kiinteät kus­tan­nukset luovat nopeasti edel­ly­tykset kan­nat­ta­valle liiketoiminnalle.
 • Perin­teisen väli­tys­pal­velun lisäksi tarjoat asiak­kaillesi Avaa ovesi -pal­velua ™, jonka avulla tehostat mer­kit­tä­västi omaa ajan käyt­töäsi ja työsi tuot­ta­vuutta. Kykenet hoi­tamaan useampaa koh­detta ker­ralla ja luot itsellesi hyvän ja vakaan ansaintamallin.
 • Avaa ovesi -palvelu™ avaa sinulle ovet täysin uusille lähes kil­pai­le­mat­to­mille asuntomarkkinoille.
 • Tar­joa­mamme uudis­koh­teiden ennak­ko­mark­ki­noin­ti­ma­te­riaali ja avaa ovesi -palvelu™ luovat sinulle erin­omaisen mah­dol­li­suuden uusien koko­naisten asunto-osa­keyh­tiöiden myyntiin.
 • Vas­taamme kon­sep­til­lamme 2020-luvun mark­ki­noiden muut­tu­neeseen pal­ve­lu­ky­syntään. Saat myyn­ti­toi­mek­siantoja hel­pommin ja pie­nem­millä mark­ki­noin­ti­pon­nis­te­luilla. Et kil­paile ole­massa olevien väli­tys­liik­keiden kanssa. Sinulla on omat mark­kinat, joilla välität enemmän koh­teita ver­rattuna perin­teiseen kil­pailtuun välitysalaan.
 • Hin­noit­telet itse palvelusi.
 • Selkeä pal­ve­luiden hin­noittelu ja erottuva väli­tys­palk­kio­malli tehos­tavat asia­kas­han­kin­taasi. Annat asiak­kaillesi varaa valita.
 • Käy­tössäsi on kaikki hyö­dyl­li­simmät alan digi­taa­liset rat­kaisut hel­pot­ta­massa työn­te­koasi ja kon­septin omia säh­köisiä työs­ken­te­ly­vä­li­neitä työn tehostamiseen.
 • Käy­tössäsi on lisäksi LKV-päte­vyyden omaava etä­sih­teeri, jonka avulla tehostat työn­tekosi huip­puunsa, kes­kityt ydin­osaa­mi­seesi, jolloin sinun on hel­pompi yllä­pitää hyvää pal­velua sekä työ itsellesi mielekkäänä.
 • Hal­litset ajan­käyttösi, luo­tamme ammat­ti­tai­toosi ja työs­ken­telet siten miten mie­lui­saksi ja tehok­kaim­maksi koet.
 • Yrit­täjänä sinulla on mah­dol­lisuus toimia itse­näi­semmin, suun­ni­tella vero­tuksesi tehok­kaammin ja ansaita enemmän. Yri­tyk­sellesi jää väli­tys­palk­kioista ja kai­kesta muusta lii­ke­vaih­dosta noin 90 %.
 • Ei kiinteää katu­tason toi­mi­ti­la­vaa­detta. Viemme ammat­ti­taidon asiakkaan luokse.
 • Mah­dol­lista aloittaa täy­si­pai­noinen yri­tys­toi­minta alan pie­nim­mällä alkupääomalla.
 • Yhteis­työy­rit­tä­jä­nämme perus­tamme sinulle yri­tyksen, jonka omistat hen­ki­lö­koh­tai­sesti 100 %:sti. Neu­vomme sinua kai­kissa yri­tys­toi­mintaan liit­ty­vissä asioissa heti perus­ta­mi­sesta alkaen.
 • Asun­toe­konomi-kon­septin pal­ve­lu­malli on kan­nattava ja hel­posti skaa­lautuva pal­ve­lu­malli, joka toimii tehok­kaasti myös omalla paikkakunnallasi.

Yhteistyö aloi­tetaan heti sopivan yrit­täjän löytyessä.

Lisä­tietoa ja luot­ta­muk­sel­liset yhteydenotot: 

LKV Asun­toe­ko­no­mi­toi­misto Oy

Matti Les­kinen
perus­ta­jay­rittäjä
LKV, ekonomi, kaupanvahvistaja

matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi
puh. 040 8494 373