ASUN­TOE­KONOMI-YRIT­TÄ­JÄKSI

Luot­tamus on kaiken toi­minnan perusta

Mis­siomme on muuttaa ja kehittää kiin­teis­tön­vä­li­tys­toi­mialaa avoi­mem­maksi ja asia­kas­läh­töi­sem­mäksi luo­malla luot­tamus myyjän ja ostajan välille. Tar­joamme myy­jälle ja osta­jalle luo­tet­tavaa ja yksi­löl­listä asun­to­kauppaa ammat­ti­tai­dolla siten, että myy­jällä ja osta­jalla on etuoikeus kohdata toi­sensa jo ennen kau­pan­tekoa ja vaihtaa koke­mus­pe­räistä tietoa.

Arvo­maa­il­mamme

Luo­tet­tavuus - Haluamme, että meidät tun­netaan luo­tet­tavana ja rehel­lisenä kiin­teis­tön­vä­li­tys­pal­ve­luiden tar­joajana.

Ammat­ti­taito - Haluamme, että meidät tun­netaan kor­keasti kou­lu­te­tuista, ammat­ti­tai­toi­sista kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jistä.

Inno­va­tii­visuus - Haluamme , että meidät tun­netaan edel­lä­kä­vijänä kiin­teis­tön­vä­li­tystä pal­ve­levien digi­taa­listen rat­kai­sujen ja tek­no­lo­gioiden käyt­töö­not­tajana.

Tehokkuus- Haluamme, että meidät tun­netaan hyvästä pal­ve­lua­sen­teesta ja tehok­kaasta toi­min­nasta.

Oikeu­den­mu­kaisuus - Haluamme, että sekä myy­jällä että osta­jalla on tur­val­linen tunne toi­miessaan kans­samme.

Haemme val­ta­kun­nal­li­sesti eri paik­ka­kun­nille Asun­toe­konomi-yrit­täjiä, jotka samais­tuvat mis­sioomme ja arvo­maa­il­maamme.

Yrit­tä­jällä tulee olla vähintään 3 vuoden työ­ko­kemus kiin­teis­tön­vä­lit­täjänä toi­mi­mi­sesta ja suo­ri­tettuna LKV-tut­kinto. Eduksi kat­sotaan kau­pal­lisen tai tek­nisen alan kor­kea­kou­lu­tut­kinto sekä jul­kisen kau­pan­vah­vis­tajan oikeudet.

Saat käyt­töösi nyky­ai­kaisen, inno­va­tii­visen ja moni­puo­lisen pal­ve­lu­kon­septin, joka vastaa tämän päivän asun­to­mark­ki­noiden kysyntään.

Mie­lessäsi saattaa kyteä kysymys, onko minusta yrit­tä­jäksi? Kai­kista ihmi­sistä, jotka sel­viy­tyvät työ­elämän haas­teista on myös yrit­tä­jiksi! Esi­tämme sen sijaan kysy­myksen, onko sinulla palavaa into­himoa alaa kohtaan? Jos koet nykyisen kiin­teis­tön­vä­lit­täjän työsi mie­lek­kääksi, mutta haluaisit poiketa perin­tei­sestä ja tarjota vaih­toehtoja, saatat olla etsi­mämme yrittäjä.

Talo

Asun­toe­konomi-franchise-yrit­täjän etuja:

  • Vuo­desta 2016 alkaen pal­vellut kon­septi, joka on saanut sekä asun­tojen myy­jiltä että osta­jilta erin­omaista palau­tetta.
  • Kuu­lumme Suomen Asia­kas­tiedon luot­to­luo­ki­tuk­sissa Suomen Vah­vimpiin yri­tyksiin (AA+ ja AAA). Vas­taavan luot­to­luo­ki­tuksen kiin­teis­tön­vä­li­ty­sa­lalla saa­vuttaa kes­ki­määrin alle 13 % alan yri­tyk­sistä.
  • Mah­dol­lisuus päästä avaa ovesi -pal­velun™ avulla täysin uusille mark­ki­noille!
  • Hin­noit­telet itse pal­velusi.
  • Tehostat ajan käyt­töäsi.
  • Ei kiinteää katu­tason toi­mi­ti­la­vaa­detta. Viemme ammat­ti­taidon asiakkaan luokse.
  • Mah­dol­lista aloittaa täy­si­pai­noinen yri­tys­toi­minta alan pie­nim­mällä alku­pää­omalla.
  • Autamme sinua yri­tyksen perus­ta­mi­sesta alkaen.

Toi­milupa myön­netään sopivan yrit­täjän löy­tyessä.

Lisä­tietoa ja luot­ta­muk­sel­liset yhtey­de­notot:

LKV Asun­toe­ko­no­mi­toi­misto Oy

Matti Les­kinen
perus­ta­jay­rittäjä
LKV, ekonomi, kau­pan­vah­vistaja

matti.​leskinen@​asuntoekonomi.​fi
puh. 040 8494 373