ASUNNON MYYNTI

Täytä lomake ja jätä asunnon myynti ammattilaiselle

Asunto myyntiin nopeasti ja vaivattomasti

Jätä pape­rityöt ja asunnon myyn­ti­pro­sessin ete­ne­minen meidän tehtäväksi.

Täytä perus­tiedot myy­tä­västä koh­teestasi. Tie­tojen lähet­tä­misen jälkeen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme ryhtyy hoi­tamaan asiaa aktii­vi­sesti ja ottaa sinuun yhteyttä vii­meistään seu­raavana arki­päivänä tai oman toi­veesi mukaan. Näin pää­semme mah­dol­li­simman jou­he­vasti aloit­tamaan asuntosi myynnin ja sinulla jää aikaa kaikkeen muuhun.

*Täy­täthän vähintään täh­dellä mer­kityt tiedot kiitos. Tie­tojen lähet­tä­minen ei sido sinua myyn­ti­toi­mek­sian­to­so­pi­muksen tekemiseen.

    Myy­tävän kohteen tiedot.

    Koh­de­tyyppi *

    Oma­ko­titaloKer­rostaloRivitaloParitaloLuh­titaloEril­listaloToi­mitila