ALOITA MYYNTI

Ota yhteyttä ja jätä myyn­ti­pro­sessin edis­tä­minen meidän huo­lek­semme

Aloita myynti

Hen­gähdä ja jätä pape­rityöt sekä asunnon myyn­ti­pro­sessin ete­ne­minen meidän huo­lek­semme.

Pyy­dämme vain jät­tämään perus­tiedot myy­tä­västä asun­nostasi täyt­tä­mällä alla olevat tiedot. Tie­tojen lähet­tä­misen jälkeen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jämme ryhtyy hoi­tamaan asiaa aktii­vi­sesti ja ottaa sinuun yhteyttä vii­meistään seu­raavana arki­päivänä tai oman toi­veesi mukaan. Näin pää­semme mah­dol­li­simman jou­he­vasti aloit­tamaan asuntosi myynnin ja sinulla jää aikaa kaikkeen muuhun.

*Täy­täthän vähintään täh­dellä mer­kityt tiedot. Kiitos.

Myy­tävän asunnon tiedot

Koh­de­tyyppi

Oma­ko­titaloKer­rostaloRivitaloParitaloLuh­titaloEril­listalo